Bokslutskommuniké (2019-05-01 – 2020-04-30)

Februari 2020 – April 2020

Nettoomsättning 557 (1 361) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  -4 589 (-4 953) KSEK
Nettoresultat  -6 538 (-6 350) KSEK
Resultat per aktie  -0,45 (-0,46) SEK

maj 2019 – april 2020

Nettoomsättning 3 803 (4 601) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  -18 692 (-17 424) KSEK
Nettoresultat  -26 313 (-23 050) KSEK
Resultat per aktie  -1,83 (-1,75) SEK

I korthet

  • Nettoomsättningen för kvartalet negativt påverkad av COVID-19 pandemin, 557 (1 361) KSEK.
  • Ytterligare beställningar har emellertid tagits emot. Leveranserna har dock skjutits upp tills vidare på grund av pandemilockdown i USA och andra marknader.
  • Ett flertal befintliga kunder har nyligen online köpt mjukvaruuppradningen till App Suite 2.0.
  • Sedan utbrottet har en betydande ökning av kundbegäran om online-demonstration noterats.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 60 (44) %.

VD har ordet

Stängda gränser, resebegränsningar tillsammans med kunder såväl som säljpersonal i en stram lockdown världen över har lett till att partnerskapdiskussioner, produktdemonstrationer, ordrar och leveranser av sålda produkter ofrånkomligen skjutits på framtiden.

För att komma starkare ur pandemin än vi kom in i den fokuserar vi för tillfället våra resurser på att sänka försälj­ningskostnaderna, stärka vår marknads­exponering, men även på att bredda vår HoloMonitor-produktlinje.

Digital marknadsföring

Sedan utbrottet har vi sett en tydlig ökning av antalet kundförfrågningar om en online-demonstration. Kataklys­miska händelser förändrar i grunden hur vi gör affärer. Det tidigare otänkbara blir plötsligt normen.

Demonstrationer hos kunden har varit normen i vår bransch. Online-demonstrationer är vettiga men det krävde en pandemi för vår bransch att inse det. De gör det möjligt för både säljare och kund att bättre förstå sanno­lik­heten för en slutlig affär, före parterna åtar sig en både tidskrävande och kostsam demon­stration på plats hos den presumtiva kunden.

Software as a Service

Vi kommer att dra fördel av detta paradigmskifte mer andra, då vi övergick från ett hårdvaru- till ett mjukvaru­fokus i och med lanseringen av App Suite programvaran 2018. Merparten av instrumentleverantörerna i life science-industrin är fortsatt envist hårdvaruinriktade.

I linje med den nya online-trenden har våra kunder börjat uppskatta Software as a Service (SaaS) -konceptet. Ett flertal HoloMonitor-användare har köpt online-uppgraderingen till App Suite 2.0, vilken vi nyligen erbjöd våra befintliga kunder. Uppmuntrade av den initiala framgången kommer vi fortsätta att förbättra och utöka App Suite för att skapa fler återkommande intäkter.

Centers of Excellence

Det har varit ett långsiktigt mål för oss att etablera ett antal så kallade centers of excellence. Centrens uppgift är bredda använd­ningen av vår HoloMonitor-teknik genom att tillämpa den i banbrytande forskning. Ur forsk­nings­resultaten skapar våra applikationsutvecklare nya mjukvarumoduler till App Suite-platt­formen. Enligt SaaS-konceptet erbjuds kunder att online köpa dessa SaaS-moduler i vår växande webbshop, för att skapa mervärde till den tidigare hårdvaru­investering i HoloMonitor.

Förnärvarande är de åtta centern National Institute on Aging (Baltimore USA), Northeastern University (Boston USA), Malmö Universitet, Uppsala Universitet, Huntsman Cancer Institute (Salt Lake City USA), Lunds universitets cancercentrum samt University of California och Gladstone Institutes i San Francisco, USA.En kort presentation av varje center finns här på vår hemsida.

Applikationsutveckling — fluorescens

Partnerskapet med National Institute on Aging inleddes i början av maj som svar på kunders allmänna önskan om att utveckla en flourescensmodul till HoloMonitor.

I sin nuvarande form gör HoloMonitor det möjligt för cellbiologer att övervaka fysiologiska förändringar hos laboratorie­odlade celler. Flourescensmodulen gör det även möjligt för forskare att studera den viktiga genetiska aktiviteten hos enskilda celler och hur denna förhåller sig till de fysiologiska förändringarna.

Olyckligtvis skapar fluorescensavbildning toxiner varje gång celler avbildas. Genom att i HoloMonitor kombinera holo­grafisk mikroskopering med fluorescensmikroskopi reduceras frisättningen av gifter till ett absolut minimum, vilket förbättrar den pre-kliniska forskningens tillförlitlighet och dess förmåga att förutsäga resultatet av de dyra kliniska studier som följer.Hårdvara genererar data; mjukvara bearbetar och presenterar data för användaren i olika former. Ur ett affärs­perspektiv kommer fluorescensmodulen att vara en andra hårdvaruplattform som genererar data för en ny familj av SaaS-moduler.

Peter Egelberg, VD

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 557 (1 361) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -4 589 (-4 953) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -6 538 (-6 350) KSEK.

Investeringar

Med betoning på applikationsutveckling investerade bolaget under året 3 192 (3 696) KSEK i produkt, produktion, patent och applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till to 16 484 (23 331) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 80 (80) %.

covid-19

För att överbrygga och anpassa till konsekvenserna av COVID-19-pandemin har PHI fått en betydande kredit­facilitet. Per inledningen av maj uppgick därav likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter till cirka 31 000 KSEK, vilket bedöms säkerställa bolagets rörelsekapital fram till 2022 tillsammans med statliga stöd­åtgärder för effekterna av COVID-19-pandemin.

RISKER

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2018/19 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden oM omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

September 2020     Årsredovisning

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar