Delårsrapport 3 (2018-05-01 – 2019-01-31)

Report this content

November – Januari 2019

Nettoomsättning                                                                         1 845 (1 430) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                        -4 744 (-2 426) KSEK

Nettoresultat                                                                            -6 147 (-3 724) KSEK

Resultat per aktie                                                                           -0,45 (-0,32) SEK

Maj – Januari 2019

Nettoomsättning                                                                         3 240 (2 269) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                      -12 471 (-6 438) KSEK

Nettoresultat                                                                        -16 700 (-10 298) KSEK

Resultat per aktie                                                                           -1,21 (-0,88) SEK

I korthet

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 29 % till 1 845 (1 430) KSEK och ackumulerat med 43 % till 3 240 (2 269) KSEK.
  • Bruttomarginalen tredje kvartalet uppgick till 71 (59) %.
  • Rullande 12 månaders försäljning uppgick till 5,4 (3,5) MSEK.
  • Den ökade nettoförlusten beror på en högre kostnadsföring av utvecklingskostnader samt utökade försäljnings- och marknadsaktiviteter, inte minst på den viktiga nordamerikanska marknaden.
  • Det konkreta intresset från branschen gör att PHI går in i ett nytt skede, inriktat på att aktivt etablera samarbeten med en eller flera ledande branschaktörer.

En synnerligen abnorm cancercell. Bildserien är skapad med HoloMonitor® av forskare vid Northeastern University 

VD har ordet

Tredje kvartalet har präglats av strategiska samarbeten. Efter sex månaders vetenskaplig utvärdering övergår samarbetet med BioSpherix till att gemensamt marknadsföra bolagens produkter, med början vid Society of Toxicologys årsmöte nu i mars. BioSpherix utvecklar och marknadsför hermetiskt förslutna cellinkubatorer, vilka i motsats till de enkla cellodlingsskåp som idag allmänt används gör det möjligt att efterlikna den syre­fattiga miljön i människokroppen.

Parallellt med BioSpherixs utvärdering har forskare vid av QIMR Berghofer Medical Research Institute i Brisbane använt HoloMonitor för att just undersöka hur syrebrist stimulerar cancerceller att bilda metastaser. Resultaten från QIMR har varit väl värda att vänta på eftersom de är direkt tillämpliga i vårt marknadssamarbete med BioSpherix genom att vetenskapligt påvisa värdet av att kombinera företagens produkter.

För att få tillgång till betydligt större sälj- och marknadsorganisationer än vad PHI på egen hand förmår bygga upp har vår strategi från start varit att genom inledande försäljning och akademiska samarbeten attrahera större bransch­aktörer. Då väl samarbeten har etablerats övergår den begränsade ­organisation som byggts upp för ändamålet till att fungera som marknads­support åt dessa internationella sälj­organisa­tioner. En väl utbyggd marknads­support som gör det enkelt att sälja produkten i fråga är ofta avgörande för ett lyckosamt sälj­samarbete med en större branschaktör där ett stort antal produkter konkurrerar om säljarnas uppmärksamhet.

Våra strategiska ansträngningar har lett till att vi nu aktivt för diskussioner med flera större börsnoterade leve­ran­törer av laboratorie­utrustning. Hittills har dessa diskussioner lett till ett teknik­ut­värderings­avtal med en större leverantör i syfte att utvärdera vår HoloMonitor-teknik inom immun­onkologiområdet.

Den internationella uppmärksamhet vi har skapat i branschen ger oss nu två möjligheter:

  • Vi fortsätter att prioritera den omdelbara försäljningen för att långsamt växa organiskt på egen hand eller
  • investerar vi våra resurser för att i ett senare skede uppnå en betydligt snabbare försäljnings­tillväxt via större branschaktörer.

De nya möjligheter som uppmärksamheten ger gör valet enkelt. Vi kommer att hålla vår kurs och inte snåla med resurser för att på nyckelmarknader framgångsrikt etablera samarbeten med ledande branschaktörer, även om detta skulle ha en ofördelaktig inverkan på vår kortsiktiga försäljning under en övergångsperiod.

Peter Egelberg, VD

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 1 845 (1 430) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -4 774 (-2 426) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -6 147 (-3 724) KSEK.

Den ökade nettoförlusten beror på minskad aktivering av utvecklingskostnader samt utökade försäljnings- och marknadsaktiviteter, inte minst på den viktiga nordamerikanska marknaden. Till skillnad från föregående år har utvecklings- och förbättrings­kostnader för hårdvara direkt tagits upp som kostnad i resultaträkningen. Detta har resulterat i en lägre aktivering, vilken ackumulerat för räkenskapsåret uppgick till 2,5 (4,7) MSEK.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 71 (59) % och 70 (63) % ackumulerat för räkenskapsåret. Den rullande 12 månaders försäljning uppgick till 5,4 (3,5) MSEK:

Investeringar

Under tredje kvartalet har bolaget investerat 731 (2 009) KSEK i produkt, produktion och mjukvaruutveckling. Fokus är nu på utveckling av applikationer för att ytterligare utöka bolagets produktsortiment.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till to 29 569 (9 002) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 83 (66) %.

Optionsprogram

Ett optionsprogram (TO 2) lanserades i samband med företrädesemissionen i 2018 där varje option berättigar till teckning och köp av en ny aktie till en kurs om 28,20 SEK. Teckning av aktier med stöd TO 2 av optioner kan ske under perioden 23 maj – 13 juni 2019. Vid full teckning av de 648 338 utestående TO 2 optionerna tillförs bolaget 18,2 MSEK före omkostnader.

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2017/18 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender       

28 juni 2019            Bokslutskommuniké 2018/19

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar