Delårsrapport 3 (2019-05-01 – 2020-01-31)

Report this content

Oktober 2019 – januari 2020

Nettoomsättning                                                                                                                                                1 764 (1 845) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                                                                                          -3 906 (-4 744) KSEK

Nettoresultat                                                                                                                                                    -5 858 (-6 147) KSEK

Resultat per aktie                                                                                                                                                   -0,41 (-0,45) SEK

Maj 2019 – januari 2020

Nettoomsättning                                                                                                                                                3 246 (3 240) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)                                                                                     -14 103 (-12 471) KSEK

Nettoresultat                                                                                                                                               -19 775 (-16 700) KSEK

Resultat per aktie                                                                                                                                                   -1,37 (-1,21) SEK

I korthet

  • Nettoomsättningen för kvartalet är i nivå med föregående tredje kvartal, 1 764 (1 845) KSEK.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 59 (71) %.
  • Utbrottet av coronaviruset har lett till senarelagda inköp av HoloMonitor.
  • PHI:s dotterbolag på den viktiga USA-marknaden har initialt bemannats, som planerat.
  • Bolaget har beslutat att omfördela och fokusera marknadsföringsresurser till digital marknadsföring.
  • Gladstone Institutes, University of California och PHI bildade nyligen San Francisco’s Center of Excellence for Holographic Imaging Cytometry.
  • Utvecklingsarbetet med att ge HoloMonitor fluorescenskapacitet har passerat proof of concept-stadiet och fortskrider enligt plan.

VD har ordet

Strategiska partnerskap

PHI Inc., vårt dotterbolag i Boston, har nu initialt bemannats som planerat. Med permanent personal på plats i USA kommer vi att kunna förbereda, utbilda och stödja en amerikansk försäljningsorganisation långt mer effektivt än tidigare. PHI Inc:s förmåga att omedelbart kunna supportera en större säljorganisation i USA är en avgörande del i säkerställandet, att en ledande branschaktör lyckas sälja HoloMonitor i önskade volymer.

Digital marknadsföring

Den del av life science-branschen som tillhandahåller laboratorieutrustning är unik i det att presumtiva kunder, via sina publikationer, offentliggör yrkesmässiga intressen och kontakt­upp­gifter. Detta gör det möjligt att i stor skala selektivt rikta annonsering mot presumtiva kunder med digital marknadsföring.

För att tillvarata denna möjlighet att offensivt utmana konkurrensen i USA och på andra viktiga marknader, har vi tagit det strategiska beslutet att omfördela och fokusera våra marknadsföringsresurser till digital annonsering, webbseminarier, sociala medier och opinionsbildare. Väsentliga delar av life science-branschen förlitar sig alltjämt på traditionella marknadsföringsaktiviteter, vilka i allmänhet är både resurskrävande och mindre ineffektiva.

Centers of Excellence

Nyligen bildade vi San Francisco’s Center of Excellence for Holographic Imaging Cytometry tillsammans med Gladstone Institutes och University of California i San Francisco (UCSF). Centret är en utvidgning av det fram­gångs­rika Center of Excellence-programmet mellan UCSF och PHI. Bland annat har programmet resulterat i en rad forskningsartiklar i fram­stående vetenskapliga tidskrifter.

Med stöd av PHI syftar det nybildade centrets aktiviteter till att sprida kunskap om holografisk cytometri och maskin­inlärning baserad på artificiell intelligens. Utöver nyskapande forskning kommer centret att bedriva utbildning och ge teknisk support till forskare i det omgivande San Francisco-området.

Vidare har vi nyligen gått samman med Huntsman Cancer Institute i kampen mot cancer. Med hjälp av vår HoloMonitor-teknik syftar forskarna på Huntsman att utveckla förbättrade metoder för att kvantifiera det fenomen som reglerar tumörers förmåga att metastasera.

Applikationsutveckling — fluorescens

Utvecklingsarbetet med att ge HoloMonitor fluorescenskapacitet har passerat proof of concept-stadiet och fortskrider som planerat, vilket har föranlett oss att även inkludera Centers of Excellence och andra viktiga referenskunder i utvecklingsprocessen.

Det stora och enhälliga kundintresset i projektet bottnar i att vi på ett enkelt sätt kombinerar funktionalitet från två vitt skilda och använda instrumenttyper i ett och samma instrument, samtidigt som vi minimerar nackdelarna med traditionell fluorescensinfärgning. PHI:s intresse ligger i att vi uppskattningsvis mer än väl fördubblar vår marknad. För ytterligare information gällande fluorescensprojektet se föregående rapport här.

Peter Egelberg, VD

För den fullständiga delårsrapporten, se bifogad rapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar