DELÅRSRAPPORT 3 (2020-11-01 – 2021-01-31)

Report this content

Pandemins andra våg begränsade försäljnings­­möjligheterna under 3:e kvartalet. Situationen har dock förbättrats avsevärt sedan slutet av januari.

November 2020 – januari 2021

Nettoomsättning 770 (1 764) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 719 ( -3 906) KSEK
Nettoresultat  -5 531 (-5 858) KSEK
Resultat per aktie  -0,38 (-0,41) SEK
Bruttomarginal 54 (59) %

Maj 2020 – januari 2021

Nettoomsättning 1 727 (3 246) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -11 214 ( -14 103) KSEK
Nettoresultat  -16 725 (-19 775) KSEK
Resultat per aktie -1,16 (-1,37) SEK
Bruttomarginal 64 (61) %

I korthet

  • Pandemins andra våg begränsade försäljnings­­möjligheterna under 3:e kvartalet.
  • Situationen har dock förbättrats avsevärt sedan slutet av januari.
  • Såvida inte en tredje våg åter begränsar försäljningen under 4:e kvartalet förväntas försäljningen under det kommande 4:e kvartalet kompensera för den uppskjutna försäljningen under 3:e kvartalet.
  • Sedan i somras har bolaget arbetat intensivt med att ställa om till den kommande post-pandemiska marknaden genom utveckla den digitala försäljningen och marknads­föringen samt påskynda utvecklingen av fluorescens­­modulen till HoloMonitor.

VD har ordet

Som många förutspått innebar vintern en andra pandemisk våg, som sammanföll med vårt 3:e kvartal (november-januari). Återigen stängde våra kunder sina laboratorier och personalen skickades hem att vänta ut pandemin.

Lyckligtvis har situationen förbättrats avsevärt sedan den andra vågen började avta i slutet av januari. Laboratorier har åter börjat öppna igen, vilket har gjort det möjligt för oss att återuppta försälj­nings­aktiviteter på plats hos kunder i USA. Om inte ytterligare en våg tvingar laboratorierna att stänga en tredje gång, ser vi att försäljningen under 4:e kvartalet kommer att kompensera för den uppskjutna försäljning som uteblev på grund av den andra vågen under 3:e kvartalet.

Det "nya normala"

Det nya normala kommer att bli olikt den gamla normala. Det gamla och välbekanta sättet att via fackmässor och fysiska kundbesök sälja och marknadsföra produkter mellan företag kommer att förändras. Sannolikt kommer de fysiska kundbesöken även efter pandemin att begränsas till demon­strationer och produktinstallationer som kräver fysisk närvaro.

Pandemin har lärt oss hur mycket mer kostnadseffektiv digital marknadsföring och onlineförsäljning är. I det nya normala genomförs ett kundbesök på ungefär en timme, oavsett var kunden befinner sig. Få kommer att vilja gå tillbaka till då ett säljbesök innebar mer kostnader, resor och miljö­påverkan än tid med kunden.

Ytterligare cirka 450 miljoner vaccinationer behöver genomföras för att helt vaccinera 75% av USA:s befolkning. Med nuvarande vaccinations­takt om 2 miljoner vaccinationer per dag kan vi till hösten se fram emot början av slutet på pandemin och början av det "nya normala" på världens största marknad.

Källa: covid.cdc.gov/covid-data-tracker

Sedan i somras har vi arbetat intensivt med att dra nytta av det nya normala genom att helt övergå till digital försäljning och marknadsföring, men även genom att påskynda utvecklingen av den efter­frågade fluorescensmodulen.

Digital försäljning och marknadsföring

Digital försäljning och marknadsföring innebär att allt som kan göras online skall göras online — från att skapa leads till att serva sålda produkter. Den rikliga tillgången på statistisk data gör det möjligt att förutsäga effekten och resultatet av marknads­förings­kampanjer, vilket redan idag praktiseras inom e-handeln och sociala medier.

Grafen nedan visar antalet besök på phiab.com per vecka från våra Google Search annonser. Den visar också hur många av dessa besökare som visar intresse för våra produkter genom att aktivt interagera med hemsidan.

 

 

Antag att det är möjligt att bestämma sambandet mellan de två kurvorna och ökade intäkter. Det skulle då vara möjligt att bestämma hur mycket som behöver investeras i digital marknadsföring för att uppnå en önskad inkomstökning. Möjligheten att förutsäga framtida intäkter genom statistisk dataanalys är något vi definitivt tänker undersöka vidare.

Fluorescensprojektet

För att hitta botemedel mot t.ex. cancer och Alzheimers är det viktigt att förstå hur våra gener påverkar och bidrar till dessa folksjukdomar. Flourescens­inmärkning av celler är "go-to-metoden" för att studera genetisk aktivitet i celler.

Men, flourescens­inmärkning medför en betydande nackdel. Metoden är giftig för cellerna och förändrar därmed det beteende som metoden är ämnad att observera, vilket naturligtvis minskar värdet av forskningsresultaten.

Fram till nu har det inte funnits någon bra lösning på detta problem. Integreringen av holografisk mikroskopi och flourescens­mikroskopi i ett och samma instrument löser detta länge olösta problem.

Kombinationen av de båda teknikerna minskar antalet fluoro­kromer som behöver tillsättas, men även behovet av att aktivera tillsatta fluoro­kromer. Vilket gör att flourescens­inmärkningens negativa påverkan på cellerna reduceras till ett minimum.

 

 

Efter ett initialt ”proof-of-concept”, har en första prototyp av ett kombinations­instrument nu tillverkats med hjälp av 3D-utskrift (ovan). Fluorescens­­projektet går nu in i en fas av intern testning, tekniska iterationer och mjukvaru­utveckling. Då omständigheterna tillåter kommer detta att följas av externa utvärderingar av för­produktions­enheter vid bland annat Lund University Cancer Centre och National Institute on Aging i Baltimore.

Digital försäljning och marknadsföring kommer i grunden att förändra sättet hur affärer görs inom vår del av life science-branschen. I det nya normala kommer teknikleverantörer som PHI att ta plats i förarsätet och därmed kontrollera hur deras produkter säljs och marknadsförs, vilket inte var fallet i det gamla normala.

 

Peter Egelberg, VD

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 770 (1 764) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -3 719 (-3 906) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -5 531 (-5 858) KSEK.

Investeringar

Med betoning på applikationsutveckling samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under perioden 1 000 (862) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till to 36 631 (22 663) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 55 (82) %.

Rullande 12-månaders försäljning med trendlinje

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2019/20 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

24 juni, 2021      Bokslutskommuniké

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.