Inlösen av styrelseoptioner

Phase Holographic Imaging (PHI) har två utestående optionsprogram, båda med sista teckningsdag 2017-10-24. Programmen, vilka riktar sig till styrelseledamöter och rådgivare i Bolaget, ställdes ut i samband med att Bolaget listades på AktieTorget. Optionerna marknadsvärderades enligt Black & Scholes. Efter omräkning med hänsyn till genomförda nyemissioner berättigade optionsprogram 2012 till teckning av 43 872 aktier för lösenkursen 16,50 SEK/aktie (ursprungligen 40 000 aktier för lösenkursen 18,12 SEK/aktie) och optionsprogram 2013 till teckning av 209 000 aktier för lösenkursen 12,80 SEK/aktie (ursprungligen 190 000 aktier för lösenkursen 14,00 SEK/aktie). Sedan en tidigare styrelseledamot i mars i år nyttjat samtliga sina optioner återstod optioner med rätt att teckna 225 388 aktier.

Ordföranden Klas Cramborn och ledamoten Jan Richardsson har nu begärt inlösen av samtliga sina optioner. Cramborn tecknar härigenom 10 766 aktier i optionsprogram 2012 och 44 000 aktier i optionsprogram 2013, totalt 54 766 aktier. Richardsson tecknar 11 000 aktier i optionsprogram 2013.

Genom nyttjandet av optionerna tillförs PHI  881 639 SEK. Nyttjandet innebär en utspädning om cirka 0,6 % för befintliga aktieägare. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i PHI att uppgå till 11 642 705 aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 328 541 SEK.

För att finansiera inlösen, har ordf. Klas Cramborn sålt 40 000 aktier under perioden 2017-05-08 – 2017-05-10. Efter inlösen av optionerna uppgår Cramborns innehav till 64 776 aktier, en ökning med 14 766 aktier.

Richardssons innehav (privat och via bolag) uppgår efter inlösen av optionerna till 41 802 aktier, en ökning med 11 000 aktier.

Efter de aktuella transaktionerna återstår optioner med rätt att teckna 159 622 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,4 % för befintliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar