Kommuniké från årsstämma i Phase Holographic Imaging AB (publ)

Report this content

Phase Holographic Imaging AB (publ) avhöll den 15 oktober 2019 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:

UTDELNING

Utdelning lämnas inte för räkenskapsåret 2018/19.

ANSVARSFRIHET

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/19.

STYRELSEN OCH REVISOR

Omval till styrelsen av Mats Lundwall (ordförande), Leland Foster, Johan Hyllner, Maria Morin, Linda Neckmar och Jan Richardsson. Ann-Christine Egelberg omvaldes som styrelsesuppleant.

Styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till ordföranden, ett prisbasbelopp till ledamot samt ett halvt prisbasbelopp till styrelsesuppleant

Omval av det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB till bolagets revisorer med Bengt Ekenberg som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

Beslut om riktad nyemission enligt styrelsens förslag av högst 15 817 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 163,40 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma:

Namn Högst antal aktier Belopp
Robert Joki 5 112 144 158
Leo Graf 5 112 144 158
Sören Christensen 5 112 144 158
Jörgen Karlsson 481 13 564
Totalt 15 817 446 039

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt garantiavtal avseende teckning av teckningsoptioner av serie TO 2.

Phase Holographic Imaging AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera