Kommuniké från årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Report this content

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) höll den 20 oktober 2021 årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:

UTDELNING

Utdelning lämnas inte för räkenskapsåret 2020/21.

ANSVARSFRIHET

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/21.

STYRELSEN OCH REVISOR

Omval till styrelsen av Mats Lundwall (ordförande), Leland Foster, Mattias Lundin och Petter Björquist. Ann-Christine Egelberg omvaldes som styrelsesuppleant.

Styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till ordföranden, ett prisbasbelopp till ledamot samt ett halvt prisbasbelopp till styrelsesuppleant.

Omval av det registrerade revisionsbolaget MAZARS AB till bolagets revisorer. MAZARS AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

BEMYNDIGANDE

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra emission med eller utan aktieägares företrädesrätt enligt styrelsens förslag.

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.

Prenumerera

Dokument & länkar