National Institute on Aging och PHI inleder utvecklingssamarbete

Report this content

National Institute on Aging (NIA) och Phase Holographic Imaging (PHI) har nyligen tecknat ett samarbetsavtal, i syfte att utveckla en fluore­scensens­modul till PHI:s time-lapse cytometer, Holo­Monitor. NIA är ett av 27 forsk­ningsinstitut vid National Institutes of Health och leder ett tvärvetenskapligt program för att genom ökad för­ståelse av åldrandet förlänga vår tid som friska och aktiva. National Institutes of Health är en myndighet under United States Department of Health & Human Services.

I en gemensam vilja att tillgängliggöra nya inno­vativa forsk­nings­verktyg för NIA och den medi­cinska forsk­ningen i all­män­het syftar sam­ar­betet till att utveckla en tilläggs­modul för fluore­scens­av­bild­ning med PHI:s nuvarande modell av HoloMonitor, Holo­Monitor® M4. Modulen skapar till stora delar en ny produkt med en unik kombi­nation av holo­grafisk fluorescens­avbildning för kinetisk single-cell analys.

I slutet av 2019 anskaffade NIA sin första HoloMonitor-enhet från PHI. HoloMonitor gör det möjligt för cellbiologer att övervaka fysiologiska förändringar hos laboratorieodlade celler. Fluorescensmodulen gör det även möjligt för forskare att studera den genetiska aktiviteten hos enskilda celler och hur denna aktivitet är kopplad till obser­verade fysio­logiska förändringar.

Levande cellers genetiska aktivitet bestäms med hjälp av fluorescensinmärkning, vilket åstadkoms via gen­mani­pu­lation eller genom att tillsätta syntetiska fluorescerande markörer. Kombinationen holo­grafisk fluorescens­avbildning förbättrar avsevärt den medicinska relevansen för experiment utförda på laboratorie­odlade celler, genom att reducera den toxicitet som är förknippad med fluorescensinmärking till ett absolut minimum. Vidare möjliggör kombinationen att både genetisk och fysiologisk aktivitet kan karakteriseras i ett och samma experiment, något som kräver flera experiment med konventionell instrumentering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar