PHI säkerställer rörelsekapital fram till 2023

Report this content

Phase Holographic Imaging (PHI) har erhållit ett andra lånelöfte om 20 MSEK. Totalt har bolaget erhållit låne­löften om 35 MSEK, vilket bedöms säkerställa bolagets rörelsekapital fram till 2023.

Life science-branschen är fortsatt till stora delar ”closed for business” för det som inte är COVID-relaterat. Förstärkt av rådande osäkerhet och de praktiska svårigheterna har branschens COVID-fokus lett till att allt från enklare inköp till företagsfusioner satts på vänt.

Det finns goda skäl att tro att life science-branschen kommer att vara starkare än någonsin då den levererat ett vaccin till världen och åter riktar sin uppmärksamhet mot de stora folksjukdomarna. Lånelöftet ger bolaget utrymme att vara i framkant då så sker. Detta i kraft av fortsatt produktutveckling men inte minst genom att anpassa för­säljning och marknadsföring till den uppkopplade värld vi nu med all tydlighet ser växa fram i pandemins fotspår.

Lånefacilitet

Ett andra låneavtal mellan PHI och danska Formue Nord A/S ger PHI möjlighet att påkalla lån om ytterligare 20 MSEK. Sammantaget ger de två låneavtalen med Formue PHI möjlighet att påkalla lån om totalt 35 MSEK till marknadsmässiga villkor. Om inget annat överenskommes är avtalets löptid 24 månader. Aktiverade lån kan återbetalas kontant eller genom kvittning mot aktier. Corpura Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare avseende lånelöftet.

Denna information är sådan som Phase Holographic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-21 08:22 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar