Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

I juni/juli 2018 genomfördes en företrädesemission av units i Phase Holographic Imaging PHI AB ("PHI"), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 16 augusti 2018 och stoppdag är den 20 augusti 2018. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 22 augusti 2018.

Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 945 014 aktier samt 648 338 teckningsoptioner av serie TO 2. Dessa har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 22 augusti 2018. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i PHI till 13 615 102 stycken och aktiekapitalet uppgår till 2 723 020,40 SEK.

Härutöver finns 648 338 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 som kan tillföra PHI ytterligare högst cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader i maj/juni 2019. Teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 22 augusti 2018. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0011308329 och kommer att handlas under tickern "PHI TO 2".

FINANSIELL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till PHI i samband med emissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) leads the ground-breaking development of time-lapse cytometry instrumentation and software. With the first instrument introduced in 2011, the company today offers a range of products for long-term quantitative analysis of living cell dynamics that circumvent the drawbacks of traditional methods requiring toxic stains. Headquartered in Lund, Sweden, PHI trades through a network of international distributors. Committed to promoting the science and practice of time-lapse cytometry, PHI is actively expanding its customer base and scientific collaborations in cancer research, inflammatory and autoimmune diseases, stem cell biology, gene therapy, regenerative medicine and toxicological studies.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera