Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 december 2020 i Phoenix BioPower AB (publ)

Report this content

Bakgrund

I syfte att möta bolagets planerade utvecklingsplan och finansieringsbehov har bolaget behov av ytterligare finansiering för att nå satta mål. Bolaget kommer därför att genomföra en nyemission 8 – 22 mars 2021. Emissionen är en företrädesemission av 1 461 676 aktier till en kurs om 10,15 kr/aktie och en utökning av aktiekapitalet med 73 083,80 kr till totalt 803 922 kr. Vid full teckning inbringar emissionen 14,6 MSEK före sedvanliga emissionskostnader.

Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning genom en separat riktad emission om som mest 8,5 MSEK motsvarande 838 400 aktier, motsvarande en ytterligare ökning av aktiekapitalet till som mest med 41 917,40 kr till totalt 845 839,40 kr.

Efter fulltecknad, genomförd, emission uppgår det totala antalet aktier till 16 078 440 aktier och vid fullt utnyttjande av överteckningsemissionen 16 916 840 aktier.

Emissionskostnaderna uppskattas till ca 15 % av emissionsvolymen.

Informationsmemorandum och fullständig information om emissionen kommer publiceras senast 8 mars 2021.

Beslut

Vid extrastämman 22 december 2020 i Phoenix BioPower AB (publ) fattades följande beslut:

  1. Genomförande av nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Beslutades om att öka Bolagets aktiekapital med högst 73 083,80 kronor genom nyemission av högst 1 461 676 aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare att teckna aktier av serie B i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger, oavsett aktieslag, enligt förslaget i kallelsen.

Teckningskursen per aktie är 10 kronor 15 öre.
 

  1. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B (överteckningsoption)

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, under förutsättning att företrädesemissionen som föreslås under punkten 8 fulltecknas, fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 838 400 aktier av serie B, vilket vid fullteckning av företrädesemissionen motsvarar cirka 5,74 procent av aktiekapitalet i Bolaget.

Teckningskursen ska vara 10 kronor och 15 öre per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Stämman genomfördes som en hybridstämma där anmälda aktieägare hade möjlighet att följa stämman via videolänk.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Båge, VD

Phoenix BioPower AB (publ)

+46 (0)8 663 58 00

info@phoenixbiopower.com

Phoenix BioPower i korthet

Phoenix BioPower arbetar för att möta framtidens utmaningar i energiomställningen genom att utveckla teknik för planerbar och förnybar kraftproduktion. För att uppnå detta utvecklar Phoenix BioPower ny teknik inom högeffektiv biokraft, BTC, samt en ny gasturbinteknik för hög effektivitet och bränsleflexibilitet, Top Cycle. BTC tekniken, Biomass-fired Top Cycle är en teknik för förgasning av biomassa integrerad med gasturbinförbränning. Tekniken kan fördubbla det elektriska utbytet från bränslet jämfört med traditionella tekniker. Gasturbintekniken Top Cycle bygger på att ersätta överskottsluft med ånga tillsammans med högt förbränningstryck. Detta ger en gasturbin som är bränsleflexibel, idealisk för vätgas samt effektiv. Både BTC och Top Cycle fungerar för kraftvärme och har överlägsna prestanda vid koldioxidinfångning, CCS.

Dokument & länkar