Phoenix BioPower offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen 8 - 22 mars

Report this content

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Phoenix BioPower AB (publ).

Phoenix BioPower utvecklar två revolutionerande tekniker; en ny gasturbinteknik och en ny teknik för högeffektiv biokraft. I över 200 år har vi omvandlat energin i biomassa till elektricitet med samma grundteknik: ångmaskinen. Phoenix Biopower revolutionerar nu detta genom en ny teknik, BTC, som kan producera dubbelt så mycket elektricitet från samma mängd bränsle jämfört med ångmaskinen. I kärnan av biokrafttekniken finns en ny gasturbinteknik, Top Cycle som har hög prestanda, är optimal för vätgasdrift samt har överlägsna prestanda för koldioxidinfångning. Med Bolagets nya teknikplattform; Top Cycle och BTC – Biomass-fired Top Cycle – förändras förutsättningarna för planerbar förnybar energi i allmänhet och kraftvärme i synnerhet. 
 

Under 2020 gick Bolaget vidare in i fas 2 av den utvecklings- och kommersialiseringsplan som lades 2018. Detta gjordes utifrån resultaten
och erfarenheterna från fas 1. Arbetet med vidareutveckling på system och komponentnivå, samt förberedelserna för en pilotanläggning i
industriell skala har intensifierats under 2020 och fortsatt in i 2021. Pilotanläggningen beräknas driftsättas under 2024. Parallellt har flera
industriella och kommersiella samarbeten inletts. 

För att möta utvecklingsbehoven vilka identifierats i utvecklingsplanen genomför nu bolaget denna företrädesemission. Tillsammans med beviljade offentliga projektstöd samt ytterligare planerade projekt, förväntar sig bolaget att ha medel till efter sommaren 2022, beroende på teckningsgrad. 

I samband med emissionen genomförs 4 digitala informationsträffar. 

  • 8/3 kl 19:00
  • 13/3 kl 12:00
  • 21/3 kl 12:00
  • 22/3 kl 19:00

Anmälan till informationsträffarna sker på bolagets webplats under rubriken Nyemission 2021.

Informationsmemorandum finns tillgängligt på Phoenix BioPowers webbplats, www.phoenixbiopower.com, samt på Aktieinvests webbplats föremissionen, https://www.aktieinvest.se/emission/phoenix2021/.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter finns tillgängliga på Phoenix BioPowers webbplats, www.phoenixbiopower.com, samt på Aktieinvests webbplats föremissionen, https://www.aktieinvest.se/emission/phoenix2021/.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Båge, CEO, 08-663 58 00, henrik.bage@phoenixbiopower.com.

Phoenix BioPower
+46 (0)8 663 58 00
info@phoenixbiopower.com
Phoenix BioPower arbetar för att möta framtidens utmaningar i energiomställningen genom att utveckla teknik för planerbar och förnybar kraftproduktion. För att uppnå detta utvecklar Phoenix BioPower ny teknik inom högeffektiv biokraft, BTC, samt en ny gasturbinteknik för hög effektivitet och bränsleflexibilitet, Top Cycle. BTC tekniken, Biomass-fired Top Cycle är en teknik för förgasning av biomassa integrerad med gasturbinförbränning. Tekniken kan fördubbla det elektriska utbytet från bränslet jämfört med traditionella tekniker. Gasturbintekniken Top Cycle bygger på att ersätta överskottsluft med ånga tillsammans med högt förbränningstryck. Detta ger en gasturbin som är bränsleflexibel, idealisk för vätgas samt effektiv. Både BTC och Top Cycle fungerar för kraftvärme och har överlägsna prestanda vid koldioxidinfångning, CCS.

Taggar:

Dokument & länkar