Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Report this content

Vid Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma den 31 mars 2021 fastställde stämman resultat- och balansräkningar för år 2020. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning för år 2020 med 2,10 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1,05 kr. Avstämningsdagar för utdelningen beslöts vara den 6 april och 5 oktober 2021.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020.

Årsstämman valde enligt förslag från valberedningen Charlotte Hybinette som styrelseordförande och Anders Jarl, Ricard Robbstål, Caroline Krensler, Eric Grimlund och Anneli Jansson som styrelseledamöter samt valde Maximilian Hobohm och Henrik Forsberg Schoultz till nya ledamöter. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska uppgå till totalt 1 995 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000 kronor till vardera övriga ledamöter samt 25 000 kronor till ordförande i risk- och revisionsutskottet.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2022 och ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet 2021.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier om högst 10 procent av aktiekapitalet.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)                                     

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, vd, 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, 0721-27 77 78

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 17.30 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 827 tkvm till ett värde om 23 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.