Beslut i Byggnadsnämnden: Detaljplan för Södra Änggården går ut på samråd i januari 2017

Platzer vill omvandla Norra Högsbo till Södra Änggården – en levande stadsdel i anslutning till Änggårdsbergen. Idag fattade Byggnadsnämnden beslut om att förslaget till ny detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata går ut på samråd. Området föreslås få ca 2300 lägenheter och möjlig byggstart är under 2018.

Norra Högsbo är ett område i förändring. Här vill Platzer utveckla dagens industriområde till Södra Änggården - en levande stadsdel där gatorna andas stadsliv och Änggårdsbergens natur är alldeles intill.

Förslag till ny detaljplan

För att möjliggöra denna förändring krävs en ny detaljplan. Tillsammans med Platzer och ytterligare fyra fastighetsägare har stadsbyggnadskontoret arbetat fram ett förslag till detaljplan för stadsutveckling för blandad bebyggelse vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo.

-          Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel med stort inslag av bostäder samt kontor, handel, skolor och grönytor, säger Charlotte Adlerton Gadd, marknadsområdeschef på Platzer Fastigheter.

Området föreslås få ett tillskott på cirka 2300 lägenheter i en tät kvartersstruktur. Flera mobilitetsåtgärder för området ses över för att minska behovet av biltrafik, bland annat nya gång- och cykelkopplingar och ny hållplats för expressbuss. Detaljplanen innehåller cirka 3 hektar natur- och parkmark och angränsar direkt till Änggårdsbergen. Utbyggnaden genomförs i flera etapper, där de första 600 bostäderna planeras stå färdiga till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Beslut om samråd i Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden fattade igår, den 20 december 2016, beslut om att förslaget ska gå ut på samråd. Under ca 4 veckor i januari och februari 2017 har kommunala förvaltningar, statliga myndigheter samt övriga berörda har möjlighet lämna synpunkter.

-          Under 2017 fortsätter planarbetet och detaljplanen planeras antas av kommunfullmäktige i början av 2018, säger Lisa Häggdahl, projektchef på Platzer Fastigheter. Detta innebär att möjlig byggstart är under första halvåret 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Lisa Häggdahl, projektchef, Platzer, tel: 0722-03 74 77
Charlotte Adlerton Gadd, marknadsområdeschef, Platzer, tel: 0702-818490

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 807 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 820 000 kvm till ett värde om 21 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.