Fortsatt tillväxt, nytt rekordkvartal samt ändrat finansiellt mål

Report this content
  • Hyresintäkterna ökade till 861 mkr (842)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 547 mkr (458)
  • Periodens resultat ökade till 963 mkr (910)
  • Fastighetsvärdet ökade till 22 150 mkr (20 479)
  • Resultatet per aktie ökade till 8,00 kr (7,50)
  • Förvärv av anrik fastighet på Västra Hamngatan i Göteborgs innerstad
  • Platzer utsett till Årets börsbolag i Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation

EFTER PERIODENS UTGÅNG
Uppdaterat finansiellt mål: Belåningsgraden ska över tid inte överstiga 50 %

P-G Persson, vd på Platzer, kommenterar:

- Efter tre kvartal har vi lyckats med mer än att möta tappet av hyresintäkter. Vårt driftsöverskott 228 mkr är ett nytt rekord för ett enskilt kvartal. Det är med stolthet jag konstaterar att vi har lyckats att hantera ett drygt halvår med covid-19 med gott resultat för våra hyresgäster, våra aktieägare och skattebetalarna.

- Samtidigt har covid-19 har inneburit en hyresmarknad som för tillfället har avstannat. Efter 16 kvartal med positiv nettouthyrning i Platzer bryts kedjan. Den negativa nettouthyrningen i tredje kvartalet om -27 mkr är en kombination av några stora uppsagda hyreskontrakt samt en tydlig effekt av att vi inte hyr ut i samma takt som tidigare år. Jämfört med våra snittsiffror för de tre första kvartalen under föregående tre år är årets uppsagda volym bättre än snittet, medan nyuthyrningen är väsentligt lägre.

- Positivt under hela perioden har varit att våra projekt pågått enligt plan med både hög investeringsvolym och värdeökningar som resultat. Dessutom förvärvade vi fastigheten Inom Vallgraven 54:11. Sammantaget har vi fortsatt skapa god tillväxt i verksamheten. Projekten utgör en stor del i vår substanstillväxt mätt enligt EPRA NAV. Jämfört med föregående år är ökningen över 15 %, från 80 till 92 kr per aktie. 

- Styrelsen har i samband med denna rapport tagit beslut att justera det finansiella målet på belåningsgrad från ”maximalt 60 %” till ”att över tid inte överstiga 50 %”. Ett mer utmanande finansiellt mål, men med en nivå som vi har haft sedan kvartal tre 2019.

 

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 08.00 CET.

 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 827 000 kvm till ett värde om 22 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.