I enlighet med årsstämmans beslut från april 2018 säljer Platzer 50 % av fastigheten Gårda Vesta samt hyr ut lokaler till Länsförsäkringar

Report this content

Vid årsstämman i Platzer den 26 april 2018 godkändes en överlåtelse av 50 procent av andelarna i bolaget som äger fastigheten Gårda 2:12 (även kallat Gårda Vesta) till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt en förhyrning på 5 360 kvm kontor i fastigheten till Länsförsäkringar. Länsförsäkringar äger cirka 20 procent av rösterna i Platzer och är genom sitt ägande att anse som närstående till Platzer varför överlåtelsen underställdes årsstämman för beslut.  Platzer och Länsförsäkringar har nu ingått avtal om överlåtelsen och förhyrningen i enlighet med stämmans beslut.  

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är genom dotterbolag ägare till fastigheten Gårda 2:12 (Gårda Vesta). En större byggnad är under uppförande på fastigheten med beräknat färdigställande 2021. Byggnadens totala uthyrningsbara yta kommer att uppgå till cirka 27 800 kvadratmeter och främst bestå av kontorslokaler. Efter färdigställandet väntas Gårda Vesta, vid full uthyrningsgrad, inbringa hyresintäkter på cirka 75 miljoner kronor årligen.

Platzer har i enlighet med stämmans godkännande överlåtit 50 procent av andelarna i det fastighetsägande bolaget till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Vid tiden för stämman uppgick fastighetens bedömda marknadsvärde till 1 300 miljoner kronor enligt genomförd extern värdering och hade en extern belåning på cirka 780 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen för hälften av andelarna i det fastighetsägande bolaget uppgår därmed till cirka 132 miljoner kronor och baseras på summan av fastighetens övervärde och det fastighetsägande bolagets egna kapital med ett avdrag för latent skatt.

Platzers frånträde av hälften av andelarna sker när projektet är färdigställt vilket beräknas ske kvartal 4 2021. I samband med frånträdet och i enlighet med stämmans beslut kommer Länsförsäkringar, utöver att erlägga slutligt beräknad köpeskilling, att lösa hälften av ett ägarlån. Den slutliga köpeskillingen kommer fastställas på motsvarande sätt som beskrivits ovan i samband med frånträdet, och kommer då baseras på ny extern marknadsvärdering av fastigheten genomförd av tre externa oberoende auktoriserade värderare av kommersiella fastigheter från välrenommerade värderingsfirmor.

Platzer har som en del i affären även tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Länsförsäkringar i Gårda Vesta om 5 360 kvm kontor. Hyran är marknadsmässig och har bestämts på armlängds avstånd samt validerats av oberoende expertis. Utöver hyra betalar Länsförsäkringar ett marknadsmässigt investeringstillägg som kompensation för utebliven avdragsrätt för mervärdesskatt och även ett hyrestillägg som kompensation för utebliven avdragsrätt för driftskostnader.

För mer information vänligen kontakta:

P-G Persson, vd, Platzer, 0734-11 12 22

Fredrik Sjudin, CFO, Platzer, 0721-27 77 78

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 april 2019 kl 08.30 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.