Positiv återhämtning på avvaktande marknad

  • Hyresintäkterna ökade till 571 mkr (553)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 355 mkr (297)
  • Periodens resultat ökade till 595 mkr (560)
  • Fastighetsvärdet ökade till 21 203 mkr (20 479)
  • Resultatet per aktie ökade till 4,93 kr (4,61)
  • Avsiktsförklaring tecknad med Göteborgs Stad för utveckling av hamnen i Arendal.
  • Detaljplanen för Södra Änggården antogs i kommunfullmäktige. Beslutet överklagades därefter till mark- och miljödomstolen.
  • Platzers och Bockasjös JV Sörreds Logistikpark har startats upp.

P-G Persson, vd på Platzer, kommenterar:

- Den här rapporten är en första avstämning efter en period med stort fokus på och påverkan av coronakrisen. Vi kan ödmjukt konstatera att, mot bakgrund av vår relativt begränsade exponering mot utsatta branscher samt en hög andel bankfinansiering och hyresgäster med starka balansräkningar, det mesta ser bättre ut än vi befarade.

- Trots att vi har lämnat ett onormalt kvartal med fler uppgörelser om hyresrabatter och hyresreduktioner än något annat kvartal under min tolvåriga tid som vd har vi lyckats att förbättra driftsöverskottet med 5 % jämfört med samma kvartal föregående år och 2 % mot Q1 2020.

- På en avvaktande hyresmarknad har vi lyckats hyra ut i så stor omfattning att vi nådde positiv nettouthyrning för 16:e kvartalet i rad.

- I våra fastighetsvärderingar har vi valt en försiktig hållning mot bakgrund av den ökade osäkerheten i kvartalet. Den substansvärdesökning vi har haft i flera kvartal i rad har därmed uteblivit i detta. Jämfört med samma kvartal föregående år har dock EPRA NAV ökat med nästan 17 %, vilket är klart över vårt finansiella mål om 10 % årligen.

 

För mer information vänligen kontakta:

P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 klockan 08.00 CET.
 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 820 000 kvm till ett värde om 21 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.