Stabil tillväxt och förberedelser inför stort förvärv

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016 

  • Hyresintäkterna ökade till 492 mkr (429)
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 19 % till 232 mkr
  • Periodens resultat uppgick till 183 mkr (391)
  • Fastighetsvärdet ökade till 10 813 mkr (9 784)
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 41,52 kr (38,62)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,84 kr (4,08)
  • Nya finansiella mål fastställda
  • Första förvärvet på Lindholmen
  • Byggstart Gamlestads torg
  • Positivt planbesked i Byggnadsnämnden för Södra Änggården

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

-        Fastighetstillgångarna och resultatet i Platzer fortsätter att växa i stabil takt enligt vår strategiska plan. Jämfört med samma period föregående år har driftsöverskottet ökat med 13 % och förvaltningsresultatet med 19 %.

-        Då Platzer uppnådde det finansiella målet för substansvärde om 40 kr/aktie redan år 2016 istället för 2017, har nya mål tagits fram och fastställts av styrelsen.

-        Platzer har efter periodens utgång träffat avtal med AB Volvo om att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 10 fastigheter med cirka 338 000 kvm uthyrningsbar yta samt mark i Arendal, Torslanda och Säve. Markarealen uppgår till cirka 3 600 000 kvm. Fastigheterna har i affären åsatts ett fastighetsvärde om cirka 2,8 mdkr. Av den uthyrningsbara ytan utgör kontor 40 % och logistik 60 %.Tillträde sker preliminärt den 15 december 2016. För att finansiera affären föreslår Platzers styrelse en företrädesemission om 700 mkr.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22

Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 27/10 2016.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 480 000 kvm till ett värde om cirka 11 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016
Twittra det här

Citat

Fastighetstillgångarna och resultatet i Platzer fortsätter att växa i stabil takt enligt vår strategiska plan. Jämfört med samma period föregående år har driftsöverskottet ökat med 13 % och förvaltningsresultatet med 19 %.
P-G Persson, VD, Platzer