Stark efterfrågan inom alla verksamhetsdelar i Platzer

  •  Hyresintäkterna ökade till 744 mkr (492)
  •  Förvaltningsresultatet förbättrades med 63 % till 379 mkr (232)
  •  Periodens resultat uppgick till 633 mkr (183)
  •  Fastighetsvärdet ökade till 14 533 mkr (13 615)
  •  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 50,70 kr (45,72)
  •  Resultat per aktie uppgick till 5,23 kr (1,84)
  •  Förvärv av Piren2 på Lindholmen
  •  Förvärv av 50 % av Merkurhuset på Skeppsbron
  •  Avtal med NCC om gemensam projektutveckling i Gårda samt option om förvärv av kontorsprojekt i Mölndals innerstad
  •  Försäljning av bostadsbyggrätter i Södra Änggården till fyra bostadsutvecklare till ett värde av 1,7 mdkr

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

-          Det råder en mycket bra situation på den Göteborgska fastighets- och hyresmarknaden. Näringslivet går på högvarv. Stadsutveckling och framförallt bostadsutveckling pågår, även om många områden fortfarande är i planeringsskedet. Samtidigt består den låga räntenivån. För oss på Platzer innebär detta att vi upplever en stark efterfrågan på alla våra verksamhetsdelar, såväl uthyrning av våra kontors- och industri/lagerlokaler, som våra fastighetsförsäljningar och utvecklingsprojekt.

-          Den enskilt, värdemässigt, största affären i år slutförde vi under tredje kvartalet när vi sålde våra bostadsbyggrätter i Södra Änggården till ett underliggande fastighetsvärde om 1,7 mdkr. Försäljningen är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under första halvan av 2018. Först därefter syns resultateffekten i våra böcker.

För mer information vänligen kontakta: 

P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-111222
Lennart Ekelund, CFO, Platzer, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26/10 2017 kl 08:00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 15 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.