Starkt resultat i speciella tider

Report this content
  • Hyresintäkterna ökade till 1 142 mkr (1 124)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 680 mkr (611)
  • Periodens resultat minskade till 1 374 mkr (1 476)
  • Fastighetsvärdet ökade till 22 575 mkr (20 479)
  • Resultatet per aktie minskade till 11,40 kr (12,19)
  • Positivt avslut på avvaktande hyresmarknad
  • Platzers aktie klassificerad grön
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,10 kr per aktie (2,00), att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1,05 kr

EFTER PERIODENS UTGÅNG
Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden i Södra Änggården

P-G Persson, vd på Platzer, kommenterar:

-  Efter en bra start präglades 2020 naturligtvis av coronapandemin. Med vårt beslut att inte söka statliga stöd, samtidigt som vi alltid vill leverera bra resultat till ägarna, blev det viktigt att möta de minskade hyresintäkterna med lika stora kostnadsbesparingar inom vår fastighetsdrift. När vi summerar året ser vi att vi till och med lyckades sänka kostnaderna med mer än intäktstappet, vilket starkt bidrar till ett ökat driftsöverskott. Totalt ökade driftsöverskottet med 4 % från 837 mkr till 868 mkr och för jämförbart bestånd med hela 6 %.

-  Efter ett första halvår med svagt positiv nettouthyrning kom konsekvenserna av pandemin ikapp oss under tredje kvartalet då vår kedja av 16 kvartal med positiv nettouthyrning bröts. Redan i fjärde kvartalet var vi dock tillbaka på positiva tal. För helåret innebar dock utvecklingen att vi för första gången sedan noteringen 2013 hade negativ nettouthyrning.

-  Efter periodens utgång fick vi och Göteborgs Stad en positiv nyhet då mark- och miljödomstolen avslog samtliga överklaganden av detaljplanen för Södra Änggården, som antogs i kommunfullmäktige i april 2020. Det innebär att detaljplanen vinner laga kraft om den inte överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen som är högsta instans.

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 08.00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om 827 tkvm till ett värde om 23 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.