Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

Report this content

Okt – dec 2019 (kvartal fyra koncern)

 • Nettoomsättningen uppgick till 42 977 tkr (19 182 tkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 388 tkr (-1 201 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till 969 tkr (- 3 429 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (-0,38 kr)

Antal aktier per 2019-12-31 uppgick till 10 180 720

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Jan – dec 2019 (koncern)

 • Nettoomsättning uppgick till 128 767 tkr (78 761 tkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 557 tkr (8 601 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -17 623 tkr (2 041 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,73 kr (0,22 kr)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Fortsatt stark tillväxt under kvartalet, över 120 % organisk tillväxt jämfört med samma period föregående år.
 • Den trådlösa tryckknappen WPH-01 har lanserats och snabbt blivit en populär produkt.
 • Bruttomarginalen fortsätter stärkas och uppgår till ca 50 % vid kvartalets slut.
 • Notering på Spotlight Next, ett marknadssegment hos Spotlight för utvalda bolag med målsättning att närmare efterlikna kraven på huvudlistan.
 • Lönsamhet uppnås på resultatnivå.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efterlängtade Google Home lanseras, en viktig pusselbit som möjliggör både röststyrning och integration med andra produkter på marknaden.
 • Lansering av komplett produktsortiment anpassat för norska marknaden under Q1 2020.
 • Dialoger har inletts med grossister i Nederländerna och avsiktsförklaring har ingåtts med Oosterberg B.V. en av de större grossisterna i landet avseende försäljning av bolagets sortiment.
 • Bolaget planerar sin första mässa utanför Norden, Light + Building i Frankfurt under 2020.

VD HAR ORDET 

Positionerade för lönsam tillväxt

Vi avslutar året med ett mycket starkt fjärde kvartal som vi hoppas sätter tonen framöver. Vi summerar 2019 som ytterligare ett år av stark tillväxt och ökat antal installationer. Utöver organisk tillväxt har vi framförallt satsat på att bygga upp en organisation rustad för att fortsätta leverera tillväxt även på sikt.

Lönsamhet

Vi vänder till lönsamhet på resultatnivå under fjärde kvartalet, vilket vi har som ambition att uppnå även framåt. Vi ser fortfarande att vissa kvartal under 2020 kommer bli utmanande resultatmässigt men har som ambition att nå ett positivt resultat på helåret. Det skall tilläggas att tillväxt fortfarande är vårt främsta fokus och därför ser vi det som en bonus att uppnå lönsamhet. Vi fortsätter arbetet med produktionsoptimeringar och förväntas se ytterligare förbättringar av bruttomarginalen under 2020.

Produkter

Vi har en rad spännande produktlanseringar att se fram emot som stärker vårt erbjudande, inte bara på befintlig marknad utan även kommersiellt. Den befintliga marknaden stärks genom att vi breddar systemet med nya produkter och skapar smarta integrationer med andra system. Först ut är vår smart-plug som möjliggör enkel integration av golv och bordslampor. Vi satsar på den kommersiella marknaden genom produkter för integration mot de vanligaste standarderna. Den första produkten som lanseras kommer möjliggöra integration av Dali i ett plejd-system. Dali är en av de största standarderna för belysning och armaturer i kommersiell miljö. Vi förstärker även vårt erbjudande internationellt med produkter anpassade för de specifika marknader vi satsar på att etablera oss i.

Norge

De viktiga produkterna specificerade för Norges marknad närmar sig lansering, vi planerar att ha vårt fulla sortiment ute på marknaden i slutet på Q1 2020. Vi förväntar oss till följd av det se en markant ökning av försäljningen under 2020 och målsättningen är att ha en betydande position i Norge inom en snar framtid. Vi fortsätter med vår internationella satsning där Finland har kommit igång och Nederländerna just nu ser ut att vara den mest lovande marknaden för en expansion utanför Norden. Dialoger med grossister har inletts och intresset är stort.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har ett bra utgångsläge för vår fortsatta resa mot kraftig multidimensionell tillväxt i både nya och befintliga marknader. Vi ser fram emot ett spännande 2020.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Utsikter för 2020

Bolaget har som primärt mål att växa kraftigt i nettoomsättning genom lansering av nya produkter och lansering på nya marknader.

Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiella mål

Bolaget har närmaste åren tillväxt i nettoomsättning som främsta finansiella mål. Bolaget ser en mycket god underliggande lönsamhet i verksamheten och är övertygad om att störst värde för aktieägare skapas långsiktigt genom att närmaste åren fokusera på tillväxt i marknadsandelar och omsättning för att befästa en långsiktigt god marknadsposition.

Likviditet och finansiering

Likviditet vid periodens utgång var

 • Kassa och bank: 54 649 tkr
 • Kvar att nyttja checkkredit: 20 000 tkr
 • Totalt: 74 649 tkr
 • Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 5 754 tkr (0 tkr).

Denna post avser leasingfinansierad produktionslina.

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämman kommer hållas den 29 april 2020, Årsredovisningen för 2019 kommer finnas tillgänglig senast tre veckor innan på bolagets hemsida.

Nästa rapport

Delårsrapport Q1 2020 (2020-04-28)

 

För ytterligare information

 

Babak Esfahani

 

VD, Plejd AB

 

Telefon: 0735-322 391

 

E-post: babak.esfahani@plejd.com

 

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar