Delårsrapport kvartal tre 2019

Report this content

Juli – sep 2019 (kvartal tre koncern)

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 391 tkr (15 656 tkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 4 204 tkr (2 423 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -7 655 tkr (58 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,75 kr (0,01 kr)

Antal aktier per 2019-09-30 uppgick till 10 180 720

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Jan – sep 2019 (koncern)

 • Nettoomsättning uppgick till 85 790 tkr (59 646 tkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 9 792 tkr (9 396 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till – 18 592 tkr (5 071 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,83 kr (0,55 kr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Fortsatt stark tillväxt i installationer, en ökning med ca 104% mot samma period förra året.
 • Väldigt stor efterfrågan på nya produkten WPH-01, den trådlösa tryckknappen.
 • Bruttomarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till 48% vid periodens utgång.
 • Omsättningen ökar organiskt med ca 50%.
 • Samarbetsavtal ingås med Assemblin.
 • Kvartal tre det svagaste på året p.g.a. industrisemestern som påverkar försäljningen negativt under ca 6 veckor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget visade en rad med kommande produkter på elmässan i Kista, som både stärker produkterbjudandet inom nya segment men även breddar inom befintliga.
 • Nya viktiga produkter för norska marknaden närmar sig lansering.
 • Ytterligare produkter börjar se marginalförbättringar och en fortsatt förbättring av bruttomarginalen förväntas framgent. 
 • Bolaget ser ett tydligt ökat intresse för olika typer av OEM lösningar.
 • Bolaget kommer att ingå i Spotlights nya premiumlista Next med högre krav på redovisning och bolagsstyrning som del i vår tillväxtambition

VD har ordet

Lönsamhet i sikte
Kvartal tre är ett i branschen sedvanligt svagt kvartal p.g.a. industrisemestern, vi ser trots det en fortsatt mycket stark tillväxt i både installationer och omsättning. Vi börjar även blicka mot lönsamhet då vi ser att tillväxten börjar komma ikapp den större kostnadsmassa vi ådrog oss i slutet av förra året för att kunna satsa på fler produkter och nya marknader.

Vår primära målsättning är fortsatt kraftig tillväxt men vi ser att volymerna ökar och med många spännande produkter i pipen och förbättrad bruttomarginal ser vi att lönsamhet verkar kunna uppnås tidigare än väntat.

Våra internationella satsningar fortsätter och från att ha haft väldigt få produkter i respektive land så breddar vi nu portföljen markant i först Norge och därefter Finland. Vår målsättning är att erbjuda hela vårt sortiment inom kort på båda marknaderna. Vi närmar oss dessutom lansering av viktiga produkter för den norska marknaden, där vissa anpassningar av produkterna varit nödvändiga för installation i rum som exempelvis badrum och utomhus. Vi ser fram emot att äntligen kunna erbjuda alla produkterna på den internationella marknaden med ambitionen att framgent få se en väl tilltagen marknadsutveckling. Arbetet fortsätter även med övriga länder, där vi just nu lägger grunden genom djupare analyser och betatester på de mest lovande marknaderna.

Det är väldigt glädjande att se hur nya produkter tas emot av marknaden. Den senaste produkten WPH-01 börjar först nu, cirka en månad efter lansering komma ikapp alla förbeställningar. Vi ser även ett tydligt ökat intresse för OEM lösningar, främst från olika armaturtillverkare som vill integrera och erbjuda vår teknik i deras lösningar. Vi börjar sakta men säkert lägga mer resurser på denna affärsmodell och utforskar genom dialoger med olika intressenter hur en sådan affär kan se ut.

Vi börjar skörda frukterna av våra satsningar i alla led. Nya produkter för fortsatt kraftig tillväxt på befintliga marknader, bättre marginaler genom gediget arbete med produktionsoptimeringar, bredd med nya marknader både internationellt och nya segment såsom föreskrivande led och OEM. Fortsatt kraftig tillväxt är ledordet med en ambition att nå lönsamhet inom en relativt snar framtid.

Likviditet och finansiering

Likviditet vid periodens utgång var 

 •  Kassa & bank: 57 779 tkr
 •  Kvar att nyttja checkkredit: 20 000 tkr 
 •  Totalt: 77 779 tkr

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 6 137 tkr (0 tkr). Denna post avser leasingfinansierad produktionslina.

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Redovisningsprinciper

 • Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

 • Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

 • Bokslutskommuniké 2019 (2020-02-28)

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar