Kallelse till årsstämma i Plejd AB

Report this content

Aktieägarna i Plejd AB, 556790-9477, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2018 kl. 10.00 i Pageros lokaler på adressen Västra Hamngatan 1 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska senast fredagen den 23 mars 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och bör anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 26 mars 2018 kl. 17.00. Anmälan ska ske per e-post till info@plejd.com eller skriftligen till bolagets postadress; Plejd AB, Göteborgsvägen 52, 431 37 Mölndal. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 23 mars 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.plejd.com, och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 255 200 st, vilket även motsvarar 7 255 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om följande:

    a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. Ansvarsfrihet år styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse samt revisorer
11. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019
12. Beslut om riktad emission av aktier till Schneider Electric Industries SAS
13. Förvärv av Pluspole AB och riktad emission av aktier till Pluspole Holding AB
14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2018/2021
15. Beslut om ändring av säte i bolagsordningen
16. Övriga frågor
17. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Disposition av resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 17,7 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt dels att Pär Källeskog, Erik Calissendorff och Bengt Nilsson omväljs som styrelseledamöter. Fia Holmström, Gustav Josefsson och Nico Jonkers föreslås som nyval till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Pär Källeskog.

Styrelsen föreslår att bolagets revisorer RSM Göteborg Kommanditbolag omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2019 (punkt 11)

Styrelsen föreslår att en valberedning inför årsstämman 2019 ska tillsättas. Valberedningens arbetsordning föreslås regleras i enlighet med bilaga 1.

Beslut om riktad emission av aktier till Schneider Electric Industries SAS (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra en riktad emission av aktier till Schneider Electric Industries SAS ("Schneider Electric") mot kontant betalning. Emissionen ska uppgå till högst 1 400 000 aktier till en teckningskurs om 46 SEK, vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda betalkursen under en period av 30 handelsdagar från och med den 20 december 2017 till och med den 1 februari 2018. Genom emissionen tillförs Bolaget totalt högst 64 400 000 SEK och samtidigt ökas Bolagets aktiekapital med högst 210 000 SEK.

Emissionsvillkor:

Emissionen ska ske med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktas till Schneider Electric Industries SAS av de skäl som framgår nedan.

För varje tecknad aktie ska erläggas 46 SEK mot kontant betalning.

Teckning av aktier ska ske under perioden 30 mars 2018 till och med den 16 april 2018. Betalning ska erläggas inom tio bankdagar efter det att besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Efter genomförandet av föreslagna riktade emissioner till Schneider Electric och Pluspole Holding AB kommer Schneiders Electrics ägarandel i Plejd AB att uppgå till cirka 15 procent. Schneider Electric blir därigenom en ny huvudägare i Plejd. Styrelsen för Plejd bedömer att Schneider Electrics omfattande resurser, nätverk och erfarenhet inom den bransch som Plejd verkar inom kommer vara till stor nytta för Plejds aktieägare. Genom det betydande kapitaltillskott som Schneider Electric tillför till Plejds verksamhet förbättras Bolagets förutsättningar att ta tillvara på den positiva utveckling som Bolaget för närvarande befinner sig i.

Ett beslut om att genomföra en riktad emission av aktier till Schneider Electric innebär en avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsen anser att det värde som Schneider Electric tillför till Bolagets verksamhet motiverar avvikelsen från företrädesrätten. För giltigt beslut krävs därför att förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förvärv av Pluspole AB genom kvittning av aktier till Pluspole Holding AB (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att förvärva samtliga aktier i Pluspole AB genom att besluta om en riktad nyemission av högst 500 000 aktier till Pluspole Holding AB.Genom förvärvet övergår Pluspole AB till att bli ett helägt dotterbolag till Plejd AB.

Emissionen omfattar högst 500 000 aktier till en teckningskurs om 46 SEK, vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda betalkursen under en period av 30 handelsdagar från och med den 20 december 2017 till och med den 1 februari 2018. Genom emissionen tillförs Bolaget totalt högst 23 000 000 SEK och samtidigt ökas Bolagets aktiekapital med högst 75 000 SEK.

Emissionsvillkor:

Emissionen ska ske med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktas till Pluspole Holding AB av de skäl som framgår nedan under Information om Pluspole AB.

För varje tecknad aktie ska erläggas 46 SEK.

Teckning av aktier ska ske under perioden 30 mars 2018 till och med den 16 april 2018. Betalning ska erläggas inom tio bankdagar efter det att besked om tilldelning meddelats tecknaren. Oaktat vad som anges i föregående mening äger Pluspole Holding AB rätt att erlägga betalning för aktier som de tecknar och tilldelas genom kvittning av fordran som Pluspole Holding AB har mot Plejd med anledning av Plejds förvärv av Pluspole AB. Kvittning verkställs i samband med tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Information om Pluspole AB

Pluspole AB, som är ett helägt dotterbolag till Pluspole Holding AB, har historiskt varit ett externt konsultbolag som tillsammans med Plejd har utvecklat hårdvaran till Plejds produkter. Pluspole AB har varit synnerligen involverade i utvecklingen av Plejds produktserie för smart belysning. Plejd känner väl till Pluspole AB och båda bolagens kontor återfinns idag även i samma fastighet. Som en konsekvens därav är båda bolagen väl förtrogna med varandra, vilket ökar sannolikheten för en lyckad integration av bolagens verksamheter. Pluspole AB kommer initialt att utgöra ett helägt dotterbolag till Plejd AB.

Genom Plejds förvärv av Pluspole AB tas ett stort kliv avseende Plejds utvecklingsresurser och Bolaget erhåller en mycket kompetent och erfaren hårdvaruavdelning med spetskompetens inom de produktområden som Plejd verkar inom. Bolaget planerar att utöka produktportföljen avsevärt varvid hårdvaruutveckling blir en framtida nyckelkompetens som Bolaget anser är av stor strategisk betydelse att ha "in-house".

Pluspole AB är ett lönsamt konsultbolag som under 2017 omsatte cirka 13,8 MSEK med ett resultat efter skatt om cirka 2,8 MSEK. Bolaget har maskiner och inventarier värda cirka 3,6 MSEK. Förvärvsköpeskillingen uppgår till cirka 23 MSEK innebärande ett P/E-tal på cirka 8,2 baserat på 2017 års resultat.

Pluspole Holding AB har ingått en lock-up avseende aktierna i den riktade kvittningsemissionen innebärande att Pluspole Holding AB inte får avyttra några aktier under de första två åren. Under det tredje året får Pluspole Holding AB avyttra en tredjedel av aktierna och från och med det fjärde året är aktierna fullt överlåtbara.

Ett beslut om att genomföra en riktad emission av aktier till Pluspole Holding AB innebär en avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsen anser att det strategiska värde som förvärvet av Pluspole AB tillför till Bolagets verksamhet motiverar avvikelsen från företrädesrätten. För giltigt beslut krävs därför att förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Antalet aktier i Plejd AB kommer efter att föreslagna emissioner genomförts uppgå till totalt 9 155 200 stycken. Schneider Electric Industries SAS kommer inneha totalt 1 400 000 aktier vilket motsvarar 15,29 procent av aktiekapitalet i Plejd AB.

Pluspole Holding AB kommer efter att föreslagna emissioner genomförts inneha totalt 722 796 aktier i Plejd AB, vilket motsvarar 7,9 procent av Bolagets aktiekapital.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2018/2021 (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i Plejd AB, org. nr. 556790-9477 ("Bolaget"), beslutar att ge ut högst 200 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 200 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 30 000 SEK. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Plejd Services AB, org. nr. 556913-1443, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Bolaget enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering kan ta del av, och verka för, en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska stärka förmågan att rekrytera och behålla kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till Plejd Services AB.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske av Plejd Services AB inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 30 april 2021 till och med den 14 maj 2021.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Aktietorget under perioden 2 april 2018 till och med 27 april 2018.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av Plejd Services AB, och som inte överlåtits enligt punkt 2 eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de smärre justeringar som krävs för registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren (bilaga 2)

GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

2.1       Medarbetares rätt att förvärva teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Plejd Services AB ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:                      

Kategori

Högsta antal optioner per person

A. Fast anställda medarbetare (inklusive dotterbolag) exklusive VD och styrelseledamöter )

10 000

B. Framtida medarbetare exklusive VD och styrelseledamöter

10 000

Styrelsen ska äga rätt att inom ovanstående kategori fördela ut hur många teckningsoptioner som respektive medarbetare har möjlighet att teckna, dock högst 10 000 teckningsoptioner till en enskild medarbetare. Styrelsen ska vid sin bedömning särskilt beakta faktorer som anställningstid, erfarenhet och position hos respektive medarbetare.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Plejd Services AB ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Det innebär bland annat att förvärv ska ske till det aktuella marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet.

Tilldelning förutsätter att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske samt att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2.2       Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 30 april 2018 till och med den 14 maj 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.3       Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget eller dotterbolaget till återköp av teckningsoptionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör.

3.         YTTERLIGARE INFORMATION OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAMMET

3.1       Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 200 000 nya aktier ges ut och aktiekapitalet öka med 30 000 SEK. Det motsvarar en utspädning om cirka 2,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Om även föreslagna riktade emissioner till Pluspole Holding AB och Schneider Electric Industries SAS beaktas uppgår utspädningseffekten, efter genomförandet av nämnda emissioner, och vid fullt utnyttjande av optionsprogrammet till 2,1 procent.

Utspädningseffekten är beräknad som totalt antal nya aktier vid full nyteckning, dividerat med totalt antal akter efter utnyttjande av teckningsoptioner som eventuellt emitteras enligt detta beslutsförslag.

3.2       Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader.

3.3       Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse tillsammans med externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

3.4       Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Det finns sedan tidigare ett aktierelaterat incitamentsprogram i Bolaget som beslutades på årsstämman den 25 januari 2016 och som avser totalt 100 000 teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande kan komma att innebära en ökning av aktiekapitalet med 15 000 SEK fördelat på samma antal aktier.

3.5       Beslutsregler

Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av säte i bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra säte i bolagsordningen till Mölndals kommun. Ändringen föranleds av att Bolaget under 2017 flyttat sitt kontor från Göteborg till Mölndal.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Göteborgsvägen 52 i Mölndal och på bolagets hemsida, www.plejd.com, senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information
Babak Esfahani
VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391
E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar