Kommuniké från årsstämma i Plejd AB 28:e april 2022

Report this content

Med stöd av de tillfälliga lagregler som trätt i kraft den 1 mars 2022, genomfördes bolagsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning).

Följande beslut fattades vid stämman

 • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för både moderbolag och koncern enligt årsredovisningen som finns tillgänglig på bolagets hemsida. 
 • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning, innebärande att balansera till stämmans förfogande stående medel i ny räkning. Det beslutades därmed att någon utdelning inte ska ske.
 • Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
 • Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag höja styrelsearvodena. För styrelsens ordförande från 250 000 kronor till 350 000 kronor och för styrelseledamöter från 150 000 kronor till 160 000 kronor. Ledamöter som arbetar i bolaget ska inte erhålla styrelsearvode. Arvodet betalas ut som lön. Beslutades även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 
 • Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen på så sätt att gränserna för antalet ordinarie styrelseledamöter ändras från lägst 4 och högst 6 till lägst 4 och högst 8 ordinarie styrelseledamöter.
 • Beslutades om omval av Erik Calissendorff, Gustav Josefsson, Nico Jonkers, Lars Kry och Ylwa Karlgren samt nyval av Halldora von Koenigsegg och Emmanuel Ergul som styrelseledamöter. Ylwa Karlgren valdes till styrelsens ordförande. 
 • Beslutades om omval av Öhrling PriceWaterhouseCoopers AB som revisionsbyrå intill slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret. 
 • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om förtydligad valberedningsinstruktion att gälla tillsvidare. Förslaget till valberedningsinstruktion finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida.
 • Beslutades att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
 • Beslutades att välja Suzanne Sandler(Handelsbanken Fonder AB), Erik Calissendorff (Tansaki Aktiebolag), Iman Habib (Pluspole Group) och Emmanuel Ergul (Christian von Koenigsegg) till ledamöter i valberedningen samt att styrelsens ordförande Ylwa Karlgren adjungeras.
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 5% av totalt antal utestående aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. 

För ytterligare information

Telefon: 010 207 89 01

E-post: investor@plejd.com

Om bolaget

Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.

Prenumerera