Kommuniké från årsstämma i Plejd AB den 26:e april 2019

Report this content

På Plejd AB:s årsstämma i Göteborg den 26 april 2019 togs följande enhälliga beslut: 

  •  Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för både moderbolag och koncern enligt bilagd årsredovisning. 
  •  Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.
  •  Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
  •  Beslutades att ingen utdelning skall ske. 
  •  Beslutades om att utge styrelsearvode om två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett (1) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutades även att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 
  •  Beslutades om omval av Pär Källeskog, Erik Calissendorff, Gustav Josefsson, Nico Jonkers och nyval av Jonas Stålhandske och Agnes Hammarstrand som styrelseledamöter. Pär Källeskog valdes till styrelsens ordförande. Beslutades om att välja PriceWaterhouseCoopers AB med Magnus Götenfelt som huvudansvarig revisor intill slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret. 
  •  Beslutades om att godkänna valberedningsinstruktion.
  •  Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 10% av totalt antal utestående aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar