Kraftig lönsam tillväxt (Halvårsrapport 2020)

Report this content

Apr - juni 2020 (kvartal två koncern)

Nettoomsättningen ökade med 42 % till 44 807 tkr (31 626 tkr)

Bruttomarginalen uppgick till 57% (47%)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 603 tkr (-1 142 tkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 24% (-4%)

Resultatet före skatt uppgick till 6 708 tkr (- 3 972 tkr) 

Resultat per aktie uppgick till 0,65 kr (-0,39 kr)

Antal aktier per 2020-06-30 uppgick till 10 180 720

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

Jan - juni 2020 (halvår 2020)

Nettoomsättningen ökade med 42 % till 88 315 tkr (62 399 tkr)

Bruttomarginalen uppgick till 54% (41%)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17 031 tkr (-5 589 tkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 19% (-9%)

Resultat före skatt uppgick till 9 478 tkr (-10 937 tkr) 

Resultat per aktie uppgick till 0,93 kr (-1,07 kr)

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Lansering av viktiga produkter specifika för den norska marknaden, utöver dessa har vi kompletterat med vårt fulla sortiment i Norge.

Bolaget ser ingen större påverkan av verksamheten under rådande Covid-19 situation, möjligtvis kan en något större efterfrågan anas, vilket skulle kunna förklaras med att folk är hemma och renoverar mer.

Bolaget köper på sig en större mängd komponenter för att under dessa tider hålla en högre lagernivå och kunna säkerställa leveranser.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget påbörjar rekrytering av första säljare i Nederländerna för en planerad säljstart i slutet av 2020.

Första leveranserna av Norgespecifika produkter till grossister i Norge.

Semestertider råder så inga fler väsentliga händelser efter periodens utgång.

 

VD har ordet

Fortsatt kraftig lönsam tillväxt

Med 42% organisk tillväxt, 24% EBITDA och 15% rörelsemarginal avslutar vi ännu ett starkt kvartal i vår tillväxtresa. Vi ser också förbättringar av bruttomarginalen som uppgår till 57%.

Det viktiga att ta med sig från detta är att vi i grunden ser en väldigt god lönsamhet i affären och den dagen vi väljer att optimera mer mot lönsamhet finns mycket att hämta. I dagsläget lägger vi allt vårt krut på tillväxt, det medför att lönsamheten kommer kunna variera på kort och medellångsikt.

Vi ser fortsatt inte någon större påverkan av verksamheten under rådande Covid-19 situation, möjligtvis anar vi en något större efterfrågan som skulle kunna förklaras med att folk är hemma och renoverar mer. Läget i världen är fortsatt ovisst och kan förändras snabbt, vi har vidtagit alla åtgärder vi kan för att säkra upp framförallt komponenter för att klara av eventuella störningar i leveranskedjan. 

Vi lanserar och börjar leverera för Norge specifika produkter som vi anser vara väldigt viktiga för den norska marknaden, utöver dessa kompletterar vi med vårt fulla sortiment även i Norge. Vi har vidare stärkt upp vår säljorganisation och står beredda att påbörja en resa med kraftig tillväxt även i Norge de kommande åren. Rekrytering av säljare i Nederländerna har också påbörjats för en planerad säljstart i slutet av 2020.

Teamet levererar ytterligare ett starkt kvartal och vi fortsätter med vår multidimensionella tillväxt genom fler produkter och fler marknader.

Babak Esfahani

VD för Plejd AB (publ)

 

Utsikter för 2020

Bolaget har som primärt mål att växa kraftigt i nettoomsättning genom lansering av nya produkter och lansering på nya marknader.

Bolaget lämnar inga prognoser.

 

Finansiella mål

Bolaget har närmaste åren tillväxt i nettoomsättning som främsta finansiella mål. Bolaget ser en mycket god underliggande lönsamhet i verksamheten och är övertygad om att störst värde för aktieägare skapas långsiktigt genom att närmaste åren fokusera på tillväxt i marknadsandelar och omsättning för att befästa en långsiktigt god marknadsposition.

 

Likviditet och finansiering

Likviditet vid periodens utgång var:

Kassa & bank: 47 541 tkr 

Kvar att nyttja checkkredit: 20 000 tkr

Totalt: 67 541 tkr

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 5 012 tkr (0 tkr). Denna post avser leasingfinansierad produktionslina.

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

 

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Nästa rapport

Delårsrapport tredje kvartalet 2020 (2020-10-30)

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar