Delårsrapport för perioden 2021.07.01 – 2021.09.30

Report this content

Resultat i korthet

Nyckeltal (tkr) 2021.07.01- 2020.07.01- 2021.01.01- 2020.01.01- 2020.01.01-
2021.09.30 2020.09.30 2021.09.30 2020.09.30 2020.12.31
Nettoomsättning 67 166 404 512 677
Summa rörelseintäkter 402 861 1 767 1 771 2 322
Resultat efter finansiella poster -2 199 -1 284 -5 484 -4 660 -6 867
Av- och nedskrivningar av materiella och -369 -369 -1 107 -551 -920
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 2 001 631 2 001 631 8 868
Resultat per aktie (kr) -0,26 -0,36 -0,64 -1,43 -1,65

Förändring av eget kapital

Aktiekapital Utvecklings-fond Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 1 899 366 6 555 998 28 154 312 -14 459 332 -6 867 339 15 283 005
Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -6 867 339 6 867 339 0
Utvecklingsfond -594 893 594 893 0
Periodens resultat -5 483 837 -5 483 837
Belopp vid periodens utgång 1 899 366 5 961 105 28 154 312 -20 731 778 -5 483 837 9 799 169

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera