• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • Disciplinnämnden vid Spotlight Stock Markets har beslutat om vite för PolarCool pga. brister i efterlevnaden av reglerna kring informationsgivning

Disciplinnämnden vid Spotlight Stock Markets har beslutat om vite för PolarCool pga. brister i efterlevnaden av reglerna kring informationsgivning

Report this content

Spotlight Stock Markets disciplinnämnd har beslutat om vite om 120 000 kr för PolarCool AB (publ) (”PolarCool”) pga. överträdelser av reglerna om informationsgivning. Överträdelserna ägde rum under slutet av 2019 och under första halvan av 2020 och bestod i att (i) vid två tillfällen ha underlåtit att märka pressmeddelande med s.k. MAR-legend, (ii) inte varit tillräckligt tydlig med likviditetsbristen i början av januari 2020 och att syftet med de riktade emissionerna den 15 januari 2020 var att avhjälpa den likviditetsbristen och (iii) att inte i tillräckligt god tid ha offentliggjort avvikande utfall av nämnda emissioner.

PolarCool noterar disciplinnämndens beslut och beklagar det inträffade. Vid tidpunkten för överträdelserna var PolarCool inne i en turbulent period med oväntade och stora förändringar organisatoriskt och i samband med det inträffade dessa förbiseenden. Därefter har bolaget efter att ny styrelse och ledning tillsatts vidtagit åtgärder för att stärka rutinerna vid PolarCools informationsgivning.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

- Med ny ledning blickar vi framåt, MAR-utbildning har genomgåtts och vi är angelägna om att fortsättningsvis bättre följa regelverket.

r mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.