PolarCool AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Resultat i korthet 

 

PolarCool AB nyckeltal (KSEK) 2018.10.01- 2017.10.01- 2018.01.01- 2017.01.01-
2018.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2017.12.31
Nettoomsättning 0 0 0 0
Summa rörelseintäkter 1 0 7 0
Resultat efter finansiella poster -1 268 -23 -2 202 -24
Av- och nedskrivningar av materiella och -70 0 -70 0
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 6 937 5 6 937 5
Resultat per aktie (kr) -0,03 -0,46 -0,17 -0,48

 

Förändring av eget kapital 

Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 50 000 3 671 382 0 -3 671 382 -24 115 25 885
Nyemission 548 646 13 993 668 14 542 314
Emissionskostnader -527 738 -527 738
Erhållet aktieägartillskott 972 738 972 738
Disposition enligt beslut av årets årsstämma -24 115 24 115 0
Utvecklingsfond 2 826 232 -2 826 232 0
Årets resultat -2 201 651 -2 201 651
Belopp vid årets utgång 598 646 6 497 614 13 465 930 -5 548 992 -2 201 651 12 811 548


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Taggar:

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar