• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • PolarCool AB (publ) meddelar utfallet av teckning i incitamentsprogram 2021/2024:1 och incitamentsprogram 2021/2024:2

PolarCool AB (publ) meddelar utfallet av teckning i incitamentsprogram 2021/2024:1 och incitamentsprogram 2021/2024:2

Report this content

Årsstämman i PolarCool AB (publ) (”PolarCool”) beslutade den 5 maj 2021 att införa incitamentsprogram 2021/2024:1, som omfattar anställda i bolaget om maximalt 341 379 kvalificerade personaloptioner, samt incitamentsprogram 2021/2024:2, som omfattar icke-anställda nyckelpersoner (styrelsemedlem och konsulter) om maximalt 341 379 teckningsoptioner. Beslutet omfattade dock en begränsning där tilldelning av personaloptioner/teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2021/2024:1, tillsammans med tilldelning i Incitamentsprogram 2021/2024:2, totalt sett inte fick omfatta instrument som vid fullt utnyttjande resulterar i att mer än 426 724 nya aktier emitteras i bolaget, vilket motsvarar en ökning av det totala antalet aktier i bolaget per stämmodagen med 5,00 % (ca 4,76 % efter utnyttjande).

PolarCool meddelar idag att i avseende incitamentsporgam 2021/2024:1 har 310 345 personaloptioner tecknats av totalt tre anställda (varpå bolaget även tecknat motsvarande antal underliggande teckningsoptioner i syfte att kunna säkra leverans av nya aktier inom ramen för programmet). De kvalificerade personaloptionerna gavs ut vederlagsfritt.

Gällande incitamentsprogram 2021/2024:2 har totalt 116 379 teckningsoptioner tecknats av Mats Forsman och Mohammad Fazel. Optionspremien för en (1) teckningsoption fastställdes enligt stämmans instruktioner till 0,38 SEK baserat på Black&Scholes optionsvärderingsmodell. Totalt tecknades det sammanlagt maximala antalet optioner gällande de båda incitamentsprogrammen, 426 724 st.

Varje kvalificerad personaloption i incitamentsprogram 2021/2024:1 berättigar (efter intjänande och förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda) till teckning av en (1) aktie i PolarCool till en teckningskurs om 3,99 SEK vilket motsvarar 100 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 20 maj 2021 noterade betalkurserna på Spotlight Stock Market för PolarCool aktien.

Varje teckningsoption i incitamentsprogram 2021/2024:2 berättigar till teckning av en (1) aktie i PolarCool till en teckningskurs om 7,98 SEK vilket motsvarar 200 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 20 maj 2021 noterade betalkurserna på Spotlight Stock Market för PolarCool aktien.

Teckning av aktier genom nyttjande av personaloptionerna/teckningsoptionerna kan ske från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 oktober 2024.

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.