PolarCool tillförs 14 mkr i företrädesemission inför notering på Spotlight Stock Market

PolarCool AB (publ) har avslutat den nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 24 augusti 2018. Teckningsperioden löpte, efter förlängning fram till den 2 november 2018. Utfallet visar att 7 046 157 aktier motsvarande cirka 80 procent av emissionen tecknades. Emissionslikviden uppgår till cirka 14,1 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader).

VD Iman Ziai kommenterar:

-        Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen och därigenom visat sitt stöd för PolarCools verksamhet. Vi är övertygade om PolarCools potential och ser nu fram emot att jobba vidare med affärsplanen och långsiktigt skapa värde åt våra aktieägare.

Meddelande om tilldelning 

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att få tilldelning i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 9 oktober 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital 

Genom emissionen ökar PolarCools aktiekapital med 97 884 SEK till 597 884 SEK. Antalet aktier ökar med 7 046 157 stycken till 43 038 592 stycken aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 48, 2018.

Notering på Spotlight Stock Market

Med anledning av den förlängda teckningsperioden blir planerad noteringsdag på Spotlight Stock Market den 27 november 2018.

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PolarCool AB kommer endast att ske genom det prospekt som PolarCool AB offentliggjorde den 9 oktober 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 27 november. www.polarcap.com

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera