• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • Styrelsen i PolarCool (publ) föreslår riktad emission om totalt 4,8 mkr och kallar till extra stämma.

Styrelsen i PolarCool (publ) föreslår riktad emission om totalt 4,8 mkr och kallar till extra stämma.

Report this content

Styrelsen i PolarCool AB (publ) beslutade den 14 januari 2020 att förstärka bolagets finansiella ställning genom en kapitalisering i två steg.

Det första steget sker genom ett omedelbart kapitaltillskott om 0,8 mkr via en riktad nyemission till BrainCool AB. Den riktade emissionen sker med stöd av årsstämmans bemyndigande om totalt 268 991 aktier. Teckningspriset uppgår till 3 kronor per aktie. Det nya antalet aktier efter genomförd emission är 2 958 812 stycken och säkerställer bolagets omedelbara likviditetsbehov.

Det andra steget sker genom en riktad emission om totalt 1,33 miljoner aktier till ett konsortium av investerare. Teckningspriset är detsamma, dvs 3 kr per aktie, och tillför bolaget ytterligare fyra mkr. Denna riktade emission kräver ett godkännande av en extra bolagsstämma som planeras äga rum den 14 februari 2020.

Avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att emissionerna är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa likviditeten i bolaget samt stärka aktieägarbasen.

PolarCools tidigare tf VD och CFO Iman Ziai, tillika styrelseledamot, valde den 13 januari 2020 att frånträda ur styrelsen. Vid den extra bolagsstämman den 14 februari 2020 avses BrainCools VD Martin Waleij föreslås till ny styrelseledamot av de nya ägarna.

Motiv o bakgrund

PolarCap System har rönt stor uppmärksamhet i media och en studie med statistiskt signifikanta resultat har presenterats från bolagets samarbete med Svenska Hockeyligan. Studien visade att spelare som behandlades med PolarCap kommer tillbaka i spel snabbare än icke-behandlade spelare.

Bolaget fokuserar nu på att avsluta validering och verifiering för att under sommaren lansera en hemvårdsprodukt på bred front. Bolaget har fått bra återkoppling på systemet från kunder. Dessa värdefulla synpunkter har tagits i beaktande vid utvecklingen av den nya hemvårdsprodukten.

Ambitionen är nu att PolarCool ska gå in i en internationaliserings och kommersialiseringsfas. Med kapitaltillskottet och en förstärkt styrelse bedöms förutsättningarna för en framgångsrik och lönsam marknadsexpansion vara goda.

r mer information

Christian Strand - (tf) VD                                        
+46 - 727 00 94 54                                                                              
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar