• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • Styrelsen i PolarCool har beslutat om en företrädesemission om cirka 5,2 MSEK – säkerställd till cirka 80 procent

Styrelsen i PolarCool har beslutat om en företrädesemission om cirka 5,2 MSEK – säkerställd till cirka 80 procent

Report this content

Styrelsen för PolarCool AB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021, beslutat om företrädesemission om högst 2 009 924 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK). Syftet med emissionen är att täcka kostnader för den löpande verksamheten och att finansiera nästa fas i en bredare lansering av den nu marknadsgodkända produkten PolarCap® System inom EU och EES. Företrädesemissionen omfattas till 80 % av teckningsförbindelser samt vederlagsfria garantiåtaganden. Om företrädesemissionen blir fulltecknad utan att garantiåtagandena utnyttjats (helt eller delvis) kommer styrelsen att besluta om en riktad emission om högst cirka 3 MSEK till de parter som ingått vederlagsfria garantiåtaganden och till samma villkor som i företrädesemissionen.  

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Bakgrund och motiv

PolarCool är ett medicintekniskt bolag baserat i Lund. Bolagets CE-märkta produkt, PolarCap® System, är utvecklat för att användas, i direkt anslutning till skadetillfället, som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade smällar mot huvudet. Syftet är att snabbt men kontrollerat sänka den förhöjda hjärntemperaturen som en fysisk aktivitet medför.  Bolaget har sedan 2017 investerat cirka 25 MSEK på idévalidering, utveckling och klinisk validering av PolarCap® System,”freedom to operate-analyser” relaterade till patent, CE-märkning samt påbörjad marknadsetablering. Intresset för PolarCap® System är stort. Den framgångsrika implementering och studierna inom den Svenska Hockeyligan (SHL), har visat på lösningens kommersiella och tekniska genomförbarhet, men också de sportsliga och ekonomiska fördelarna med produkten. I januari 2020 erhöll även Bolaget EU bidrag inom EuroStars-programmet, som bidragit till finansiering av produktutveckling och möjliggjort den pågående kliniska utvärderingen av upprepade huvudsmällar på boxare. 

PolarCap® System är sedan 2020 CE-märkt (marknadsgodkännande) för hemsjukvårds- och idrottsmarknaden i EU. Systemet har erhållit stark klinisk evidens för att tidig kylbehandling av hjärnskakningar inom idrott och har visat tydliga medicinska och hälsoekonomiska fördelar som snabbare leder till återgång till spel. Bolaget har även gjort inbrytningar på flera europeiska marknader där Bolaget nu står redo att skala upp marknadsetableringen i Europa. PolarCools fokus ligger också på att erhålla det under 2022 förväntade marknadsgodkännande i USA där arbetet pågår med marknads- och regulatoriska förberedelser för en kommande lansering.

PolarCool utvecklar produkten PolarCap® System som lindrar effekterna av hjärnskakning. De primära kunderna är idrottsklubbar och anläggningar inom ishockey, rugby och handboll, men även andra sporter med förhöjd risk för hjärnskakning. Bolaget har under 2021-2022 etablerat försäljning med flera strategiska avtal med franska och engelska storklubbar såsom Stade Français och Leeds United. PolarCool satsar nu på att öka försäljningen i Europa.

Användning av emissionslikvid

Förutom att täcka kostnader för den löpande verksamheten, så kommer emissionen att finansiera nästa fas i en bredare lansering av den nu marknadsgodkända produkten PolarCap® System inom EU och EES. Fokus kommer att ligga på marknadslansering där den genomförda rekryteringen av en ny Head of Sports Marketing är ett viktigt steg. Emissionen avser att möjliggöra en snabbare expansion på den europeiska marknaden och att förbereda för kommande lansering i USA.  Därutöver är företrädesemissionen även avsedd att finansiera fortsatt klinisk utveckling av produkten, både gällande akutvård av trafikskador/whiplash samt för rehabilitering.

Förutsatt att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 5,2 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK).

I det fall företrädesemissionen fulltecknas utan att lämnade garantiåtaganden utnyttjats helt eller delvis kommer styrelsen i Bolaget att besluta om en riktad emission om högst cirka 3 MSEK med stöd av bemyndigande avseende outnyttjat sammanlagt garantibelopp. Den riktade emissionen kommer riktas till de parter som ingått vederlagsfria garantiåtaganden och kommer ske till samma villkor som i företrädesemissionen.

Villkor för nyemissionen

Styrelsen beslutade idag, den 7 april 2022, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021, om en företrädesemission om högst 2 009 924 aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Emissionskursen uppgår till 2,60 SEK per aktie.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 31 % av vederlagsfria teckningsförbindelser samt cirka 49 % i garantiåtaganden, sammanlagt cirka 80 %. Ingen ersättning utgår för garantiåtaganden. Åtagandena är inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier eller pantsättningar.

De som på avstämningsdagen den 14 april 2022 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Riktad emission

Styrelsen i Bolaget kan komma att besluta om en riktad emission om maximalt cirka 3 MSEK med stöd av bemyndigande i det fall att företrädesemissionen fulltecknas. Emissionen kommer att riktas till de personer som ingått garantiförbindelser i företrädesemissionen. Villkoren för den riktade emissionen kommer att vara samma som företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

• Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter är den 14 april 2022

• Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 12 april 2022

• Första dag med handel i aktie exklusive teckningsrätt är den 13 april 2022

• Teckningsperiod för teckning med och utan stöd av teckningsrätter 19 april – 3 maj 2022

• Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 19 - 28 april 2022. Handel med BTA kommer att ske från och med den

   19 april 2022 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av maj 2022

• Omvandling av BTA till stamaktier beräknas ske i slutet på maj 2022

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,2225523 kronor per aktie. Företrädesemissionen innebär att högst 2 009 924 aktier kan komma att emitteras. Aktiekapitalet, vid full teckning i företrädesemissionen, kommer att öka med högst 447 313,2196 SEK från 2 236 566,098 SEK till högst 2 683 879,3176 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 17 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Om styrelsen beslutar om en riktad emission kan aktiekapitalet komma att öka med högst 255 935,15105049 SEK, från 2 683 879,3176 SEK till högst 2 939 814,468605 SEK, vilket motsvarar en utspädning om ytterligare cirka 9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Emissionsmemorandum

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.polarcool.se, Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com den 19 april 2022.

Rådgivare

PolarCool har anlitat Nordic Issuing som emissionsinstitut i samband med emissionen. Delphi har agerat legal rådgivare åt Bolaget och Korp Kommunikation är rådgivare avseende Bolagets externa kommunikation.

För ytterligare information

Erik Andersson – VD PolarCool AB (publ)                                       
+46 - 738 60 57 00                                                                             
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. [08:30].

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PolarCool kommer endast ske genom det emissionsmemorandum som Bolaget beräknar kunna publicera inför teckningsperioden.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool. Detta meddelande har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.