"Syftet med omorganisationen är att effektivisera polisen"

I dag ska samtliga remissinstanser ha lämnat synpunkter på betänkandet ”En sammanhållen svensk polis” - SOU 2012:13. Polisförbundet välkomnar utredningens förslag att slå ihop landets 21 självständiga myndigheter till en polismyndighet.

– Syftet med omorganisationen är att effektivisera polisen och att ge alla medborgare samma möjligheter till rättssäker behandling och polisiär närvaro oavsett var i landet man bor. Genom en tydligare ledning och ett tydligare uppdrag kommer fler poliser att kunna ägna sig åt polisarbete, att minska brottsligheten och öka tryggheten, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.

– En avgörande faktor för att omorganisationen ska lyckas är att samverkan för utveckling mellan parterna fungerar. Jag är oroad över att det idag finns flera myndigheter där samverkansavtalen har sagts upp på grund av brist på delaktighet. Vi får också signaler om att det är svårt att framföra kritik och det skapar inte ett tryggt arbetsklimat i en organisation som står inför en stor omgörning, säger Lena Nitz.

I remissvaret skriver Polisförbundet bland annat:

Etisk grupp
Polisförbundet föreslår att en partsammansatt etisk grupp inrättas. Gruppens uppgift är att ta omhand synpunkter via ”Allmänhetens kontaktpunkt” och interna synpunkter för att undanröja och förebygga systemfel eller misskötsamhet. Målet är att Polisen ska bli en lärande organisation i ständig utveckling.

Polisutbildningen
Polisförbundet anser att det är anmärkningsvärt att kommittén inte lyft fram vikten av att polisutbildningen i framtiden bör bli en akademisk utbildning. En akademisk polisutbildning skulle stärka polisens förmåga att utvärdera den egna verksamheten, ta till sig aktuell forskning på området och bidra till att nå ett bättre verksamhetsresultat.

Kollektivavtalen ses över
Polisförbundet anser att alla kollektivavtal kring anställningsvillkor måste ses över så att dessa fungerar i den nya organisationen.

Inom den nybildade myndigheten ska det vara klarlagt vad arbetstagaren har för arbetsuppgifter, var arbete ska utföras och var inom organisationen arbetstagaren arbetar. Personalen ska inom den nya myndigheten inte godtyckligt kunna disponeras enbart utifrån arbetsgivarens krav.

Arbetsmiljöarbete
För att den tänkta organisationsförändringen ska falla väl ut är det av största vikt att förändringen sker i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. De lagstadgade kraven på riskbedömning rörande risken för ohälsa och olycksfall måste efterlevas.

Läs mer om remissvaret och hur Polisförbundet arbetar med Polisens nya organisation här: http://www.polisforbundet.se/om-oss/omorganisationen

Är du journalist och vill veta mer? Kontakta Polisförbundets pressavdelning:

0703-99 86 00

press@polisforbundet.se

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ca 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 25 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar