Digitaliseringen till följd av pandemin ger möjligheter för fortsatt omställning

Report this content

De snabba förändringar som skett med hjälp av digitalisering under pandemin ger ett bra utgångsläge för fortsatt förändring. Post- och telestyrelsen (PTS) lämnar i dag en rapport till regeringen där myndigheten beskriver och analyserar den digitala omställningen i en rad samhällssektorer, och ger förslag på fortsatta åtgärder.

PTS har på regeringens uppdrag undersökt den digitala omställningen i fyra sektorer; kultur, utbildning, vård och omsorg samt e-handel och utifrån fyra perspektiv; digital delaktighet och tillgänglighet, distansarbete, elektronisk kommunikation samt ledarskap. I samtliga dessa delar beskriver PTS omställningen som skett och lämnar ett större antal förslag på ytterligare åtgärder.

- Den omställning vi upplevt under 2020 har varit snabb och plötslig, vilket drivit på stora och snabba förändringar med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Situationen ger oss en unik möjlighet att utifrån det vi lärt oss fortsätta ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Kraftsamling behövs inom digital delaktighet

Pandemin har understrukit vikten av allas tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg. Detta är i dag nödvändigt för delaktighet i samhället. PTS rapport pekar på att arbetet för digital delaktighet är fragmenterat och behöver mer samverkan och långsiktighet. Myndigheten konstaterar också att det fortfarande inte är möjligt för alla att få tillgång till och använda e-identifiering, vilket är en förutsättning för digital delaktighet.

Infrastrukturen bör nå alla delar av landet

Trots omfattande arbete och undervisning på distans har de elektroniska kommunikationsnäten i huvudsak klarat den ökade datatrafiken under pandemin. Behovet av väl fungerande kommunikationsnät har ökat samtidigt som skillnaden i tillgång till snabbt bredband fortfarande är stor mellan hushåll i tätort och glesbygd. Här behövs fortsatt fokus på utbyggnad, där många aktörer måste bidra och satsa för att den digitala omställningen ska kunna ske i alla delar av landet.

Om rapporten

PTS har utfört uppdraget i nära samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som bidragit med engagemang, kompetens och resurser. Helt avgörande för uppdraget har också varit de många kontakter med nästan 100 aktörer av olika slag som bidragit med kunskap och perspektiv från olika sektorer. Rapporten ger en bred bild av omställningen och identifierade åtgärdsområden. I det vidare arbetet behöver föreslagna åtgärder utformas närmare i samverkan av berörda aktörer.

Ta del av rapporten Digital omställning till följd av Covid-19

Mer information

Jörgen Ahlström, projektledare, 073-644 56 90

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på pts.se/prenumerera.