Förbättrad koordinering krävs för ökad täckning

Alla som bor, verkar och vistas i Sverige ska ha tillgång till tillräcklig täckning och kapacitet i internettjänster där man är. Det menar Bredbandsforums arbetsgrupp för mobilt bredband i hela landet som nu lämnat sin slutrapport till it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Arbetsgruppen har bl.a. identifierat att det behövs ökad koordinering mellan användarna, operatörerna, och det offentliga.

I dag lämnar "Mobilt bredband i hela landet", en arbetsgrupp inom Bredbandsforum, över sin slutrapport till Bredbandsforums styrgrupp och dess ordförande it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Gruppen har arbetat med att ta fram förslag på åtgärder för att öka tillgängligheten till internettjänster via bredband i hela landet.

I rapporten konstaterar arbetsgruppen att tillgång till tjänster över internet allt mer efterfrågas inte bara där man bor och arbetar utan också på andra platser där man vistas. Detta ställer nya krav på trådlös bredbandsinfrastruktur vad gäller täckning och kapacitet. Det krävs också att bredbandsinfrastrukturen ännu tydligare uppmärksammas i planer för den framtida utvecklingen.

- Nu för tiden använder vi internet via bredband inte bara hemma eller på jobbet utan också på andra platser, till exempel på tåget, i skogsbruket eller i skidspåret. För att få till tillräcklig kapacitet och täckning har arbetsgruppen sett att det inte bara är ett problem som behöver lösas, eller en aktör som sitter på lösningen.

- Därför behövs bättre koordinering mellan de som bygger näten och de som är beroende av infrastrukturen, säger PTS generaldirektör Göran Marby, arbetsgruppens ordförande och deltagare i Bredbandsforums styrgrupp.

Arbetsgruppens förslag

I rapporten anger arbetsgruppen flera förslag på åtgärder som kan bidra till att målen i bredbandsstrategin nås. Arbetsgruppen vill särskilt lyfta fram fyra förslag som på kort sikt bedöms ha störst effekt för att öka täckning och kapacitet i mobila internettjänster:

  • Bredbandskoordinatorer bör finnas i samtliga län, regioner och kommuner samt motsvarande funktion hos operatörer för att underlätta samverkan i utbyggnaden av trådlösa nät.
  • Ambitionen att alla som bor, verkar och vistas i Sverige bör ha tillgång till internettjänster där man är bör nu införas i Bredbandsstrategi för Sverige och i Digital agenda för Sverige, som är strategier för bredbands- och it-politiken i Sverige.
  • PTS bör få i uppdrag att genom samverkan med berörda aktörer föreslå åtgärder för ökad täckning och kapacitet inomhus.
  • Kommuner bör i sina planprocesser planera för trådlös bredbandsinfrastruktur tidigare och tydligare än idag.

Arbetsgruppens slutrapport innehåller fler förslag och behandlar även områden som tillståndstider för spektrum, informationsinsatser till konsumenter, och stödfrågor. Samtliga förslag går ut på att underlätta utbyggnaden av trådlös bredbandsinfrastruktur.

- Under arbetet med rapporten har vi mött ett stort engagemang och intresse. Kommunikationen med användare och intressenter har varit värdefull och bidragit till flera av förslagen. Det är vårt gemensamma ansvar att alla ska ha tillgång till internettjänster där man är, bor, och verkar säger Göran Marby.

Läs arbetsgruppens rapport på Bredbansforums webbplats.

Mer information.
Jonas Wessel, tf. chef PTS spektrumavdelning, tfn: 073-066 57 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om arbetsgruppen

Arbetsgruppen "Mobilt bredband i hela landet" inledde sitt arbete i juni 2013. I arbetsgruppen har det ingått företrädare för bl.a. teleoperatörer, kommuner och intresseorganisationer. Gruppens ordförande har varit PTS generaldirektör Göran Marby.

Om Bredbandsforum

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Företag, myndigheter och organisationer möts i forumet för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet. PTS har regeringens uppdrag att ansvara för ett kansli till forumet.

Om regeringens bredbandsstrategi

I november 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för Sverige. Målsättningen är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s samt att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

- Nu för tiden använder vi internet via bredband inte bara hemma eller på jobbet utan också på andra platser, till exempel på tåget, i skogsbruket eller i skidspåret. För att få till tillräcklig kapacitet och täckning har arbetsgruppen sett att det inte bara är ett problem som behöver lösas, eller en aktör som sitter på lösningen. Därför behövs bättre koordinering mellan de som bygger näten och de som är beroende av infrastrukturen.
PTS generaldirektör Göran Marby