Mer makt till telekonsumenterna

Välinformerade konsumenter ska sätta press på operatörerna och stärka konsumenternas ställning på telekommarknaden. Det är Post- och telestyrelsens (PTS) förhoppning när myndigheten nu presenterar en rad åtgärder för ökad konsumentnytta.

Telekommarknaden kan vara en djungel och som enskild konsument är det svårt att jämföra och ta ställning till olika erbjudanden. Det vill PTS ändra på.

- Konsumenterna ska få det de förväntar sig och betalar för. Och ju bättre information konsumenterna har, desto lättare blir det för dem att fatta välgrundade beslut, säger Sara Andersson, chef för PTS konsumentmarknadsavdelning.

Nya regler ska ge tydligare avtal

PTS har tagit fram nya regler för de avtal konsumenterna tecknar med operatörerna. Reglerna säger bland annat att operatörerna tydligt ska berätta om tjänstens kvalitet, begränsningar och pris, exempelvis om det finns ett tak för hur mycket trafik som ingår, om operatören blockerar vissa tjänster och vad som är den normala hastigheten. Operatörerna bör presentera detta samlat på ett försättsblad till avtalet, så att det blir enkelt för konsumenterna att hitta uppgifterna. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2013.

Mäta trafikhantering i abonnemang

PTS tror att det kan finnas ett behov hos konsumenter att kunna mäta vilken trafikhantering som sker för just deras abonnemang i operatörernas nät, exempelvis om operatörerna prioriterar egen trafik framför andras och om de blockerar vissa tjänster (till exempel Skype). Prioritering av trafik är intressant eftersom operatörerna skickar data i varandras nät. Prioritering av egen trafik kan påverka andra operatörer, och i slutänden konsumenterna, negativt. Genom att mäta trafikhanteringen blir det enklare för konsumenterna att se om de får det de har tecknat avtal om och betalar för. PTS kommer därför att genomföra en kartläggning av vilka tekniska verktyg som finns för mätning av hur operatörerna hanterar trafiken i sina nät. Förstudien ska vara klar under hösten 2013.

Granskning av hur operatörerna hanterar känsliga uppgifter

Operatörerna har många uppgifter om sina abonnenter, exempelvis var de bor, vilka de kommunicerar med och var de befinner sig. Det finns regler som begränsar hur de får använda sådana uppgifter. Grundregeln är att uppgifterna bara får hanteras för att operatören ska kunna leverera tjänsterna och ta betalt. Om operatören vill göra något mer måste operatören be abonnenten om lov. Det går att göra genom abonnemangsvillkoren, men det finns krav på hur samtycket ska se ut, så att det blir tydligt för abonnenten vad han eller hon går med på. PTS planerar att under hösten 2013 granska hur operatörerna uppfyller dessa krav.

Flera uppdrag inom mobiltäckningsområdet

I mitten av maj fick PTS tre regeringsuppdrag inom mobiltäckningsområdet. PTS ska genomföra stickprovsmätningar av mobiloperatörernas täckning och redovisa detta under juni månad. Myndigheten ska arrangera regionala dialogmöten runt om i landet för att underlätta frivilliga lösningar och utbyggnad av mobilnäten genom ökad samverkan. Ett första möte har redan genomförts på PTS i Stockholm. Se en tidigare nyhet. PTS ska samla in detaljerad information från operatörerna över hur utbyggnaden av deras respektive mobilnät fortskrider.

PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

För mer information:
Sara Andersson, chef för konsumentmarknadsavdelningen: 070-811 40 30
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

- Konsumenterna ska få det de förväntar sig och betalar för. Och ju bättre information konsumenterna har, desto lättare blir det för dem att fatta välgrundade beslut.
Sara Andersson, chef för PTS konsumentmarknadsavdelning.