Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2002 * Rörelseresultat 44 MSEK (77) första halvåret * Resultatförbättringar för Graphic Solutions och SPI under andra kvartalet * Minskad tillväxt och lägre resultat inom Informationslogistik Resultatutvecklingen Strålfors redovisar för första halvåret ett rörelseresultat på 44 MSEK (77 MSEK under motsvarande period i fjol). Omsättningen uppgick till 1 666 MSEK (1 662). Den svaga konjunkturen har huvudsakligen påverkat verksamheten i Sverige. Avmattningen har varit speciellt kännbar för divisionen Information Logistics med minskade levereransvolymer till framför allt telekomindustrin. Divisionen har varit dimensionerad för en omsättningstillväxt, som uteblivit under månaderna maj och juni, vilket medfört ett försämrat divisionsresultat. Divisionerna Graphic Solutions och SPI redovisar resultatförbättringar under andra kvartalet. Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 803 MSEK (815) och rörelseresultatet blev 8,3 MSEK (25,9). Prognos för 2002 Andra halvårets resultat förväntas bli högre än första halvårets men resultatbortfallet under första halvåret bedöms ej kunna återhämtas. För divisionerna Graphic Solutions och SPI förväntas fortsatta resultatförbättringar medan divisionen Information Logistics även under andra halvåret kommer att redovisa ett otillfredsställande resultat. Tidigare lämnad prognos (en resultatförbättring under innevarande år) beräknas ej kunna uppnås. Graphic Solutions [REMOVED GRAPHICS] Divisionen Graphic Solutions, bestående av affärsområdena Grafiskt och Etikett, redovisar under andra kvartalet en 40-procentig resultatförbättring jämfört med motsvarande period i fjol. En fortsatt resultatförbättring förväntas under andra halvåret. Resultatförbättringen under andra kvartalet härrör huvudsakligen från affärsområde Grafiskt. Förbättrade marginaler och sänkta kostnader har, trots minskad omsättning inom området Blanketter, medfört en klar resultatförbättring. Verksamheterna i Norge och England uppvisar en positiv resultattrend medan den svaga marknaden påverkat verksamheten i Sverige negativt. I enlighet med den tidigare fastställda strukturplanen har ytterligare en fransk produktionsenhet avvecklats under andra kvartalet. De ursprungliga fyra produktionsenheterna i Frankrike har därmed reducerats till planerade två enheter. Blankettproduktionen i Norge avvecklas under andra halvåret och all blankettproduktion i Skandinavien koncentreras därmed till enheten i Ljungby. Pågående produktutveckling har medfört nya leveranser till läkemedelsindustrin och en särskild produktionsenhet för denna nisch etableras i Ljungby under andra halvåret. Utvecklingen av e-handel, logistik och e-baserade produkter fortgår som planerat. Affärsområdet Etikett redovisar under andra kvartalet ett rörelseresultat på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Verksamheterna i Sverige och Schweiz genererar god lönsamhet medan resultatet i Tyskland fortfarande är otillfredsställande. Intensifierade strukturåtgärder förväntas leda till ett förbättrat resultat under andra halvåret. Nästa steg i affärsområdets utveckling av digitala tryckmetoder tas under tredje kvartalet när en ny maskinutrustning börjar användas på Göteborgsenheten. Utvecklingen av en ny generation maskiner för etikettapplicering (Collamat) har påbörjats och intensifieras under andra halvåret. Information Logistics [REMOVED GRAPHICS] Divisionen har under en längre period haft en genomsnittlig tillväxttakt på inemot 30 %. Trots andra kvartalets svaga tillväxt bedöms divisionen ha fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Ett antal nya outsourcingaffärer kommer att bidra till detta. . En kostnadsnivå anpassad till förväntade högre volymer har medfört ett försämrat resultat under andra kvartalet. Pågående besparingsaktiviteter skall medföra en successivt sänkt kostnadsnivå under andra halvåret men resultatbortfallet under första halvåret kommer ej att kunna återhämtas under återstoden av året. I det per 1 januari 2002 nyetablerade danska bolaget Strålfors Information Logistics A/S (hälftenägt med DMdata) ingår verksamheter som tidigare bedrivits av DMdata och Strålfors. Verksamheterna flyttades i maj och juni till nya gemensamma lokaler och effekterna av samordningen kommer att återspeglas i resultatet fr o m andra halvåret. SPI, System- and Product-related Information Transfer [REMOVED GRAPHICS] Divisionen SPI, omfattande affärsområdena Lasermax och IT-Supplies, bolaget Strålfors TradeCom Solutions samt övriga verksamheter, redovisar för såväl andra kvartalet som hela första halvåret resultatförbättringar. Affärsområdet IT-Supplies har en fortsatt positiv resultatutveckling och de vidtagna strukturåtgärderna inom Strålfors TradeCom Solutions har medfört att denna verksamhet nu redovisar ett tillfredsställande resultat. Marknaden för affärsområdet Lasermax är f n svag i Europa och Amerika, vilket inneburit minskad omsättning och lägre resultat jämfört med i fjol. Resultatet har också belastats med en kreditförlust på ca 3 MSEK hänförlig till en stor enskild kund. Den nya LX-serien i affärsområdet Lasermax produktsortiment har mottagits väl av kunderna. Marknaden i Fjärran Östern har utvecklats väl. En utökad kundbas har inneburit en positiv utveckling av såväl försäljning till som orderingång från denna region. Affärsområdets aktiviteter för anpassning av kapaciteten till den svaga globala marknaden intensifieras under andra halvåret. Inom affärsområdet IT-Supplies pågår en kontinuerlig utveckling av e- handelslösningar mot såväl kunder som leverantörer. Det har medfört besparingar i inköps- och försäljningsprocesserna samt i hanteringen av produktinformationen från leverantörerna. Effektivare varuflöden har bidragit till minskade fraktkostnader. Centrala funktioner Centrala kostnader uppgick under andra kvartalet till 5,7 MSEK, vilket är högre än under motsvarande period i fjol (1,1) men väsentligt lägre än under årets första kvartal (12,0). Variationerna över tiden härrör till stor del från valutakursdifferenser på operativa rörelsefordringar. Koncernen Koncernens omsättning uppgick under första halvåret till 1 666 MSEK, att jämföra med 1 662 MSEK under motsvarande period i fjol. Delårsperiodens rörelseresultat blev 43,6 MSEK (76,7). I årets resultat ingår en jämförelsestörande intäktspost om 5,4 MSEK hänförlig till etableringen av det nya hälftenägda bolaget i Danmark. Resultatet före skatt uppgick till 36,7 MSEK (70,0) och resultatet per aktie (efter skatt) blev 0,98 SEK (2,16). Kassaflöde, likviditet och finansiering Det operativa kassaflödet uppgick under andra kvartalet till 23 MSEK, vilket är väsentligt bättre än under årets första kvartal (-21) men p g a den negativa resultatutvecklingen lägre än under andra kvartalet i fjol (38). För hela delårsperioden uppgår det operativa kassaflödet till 3 MSEK (116). De likvida medlen har under delårsperioden minskat med 40 MSEK och uppgick vid halvårsskiftet till 183 MSEK. Härutöver fanns vid periodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter om sammanlagt 573 MSEK. Det egna kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 1 032 MSEK, motsvarande 48 SEK per aktie. Soliditeten ligger kvar på en oförändrad nivå, 51 %. Balansomslutningen har sedan årsskiftet 2001/02 minskat med 66 MSEK till 2 029 MSEK. Minskningen beror till väsentlig del på valutaeffekter hänförliga till den starkare svenska kronan. Ekonomisk information från Strålfors Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Per Samuelson, telefon 0372-854 40 eller vVD Kjell Åke Jönsson, telefon 0372-852 34. Nästa rapport, delårsrapporten för perioden januari - september, publiceras den 7 november. Verksamhetsbeskrivning Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,3 miljarder SEK och har egen verksamhet i elva länder med totalt 1 850 anställda. Strålfors B- aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar