Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT januari - september 2002 · Oförändrat kvartalsresultat trots svag marknad · Kassaflödet 47 MSEK under tredje kvartalet (-27 ) · Satsning på spetskompetens för e-postkommunikation Resultatutvecklingen Trots en fortsatt svag efterfrågan på Strålfors marknader i Europa redovisas för tredje kvartalet samma omsättnings- och resultatnivå som under motsvarande period i fjol. Jämsides med en successiv anpassning av resurserna till rådande marknadssituation har marknadsföring och utveckling av nya produkter och tjänster intensifierats. Som ett led i utvecklingen har avsiktsförklaring träffats om förvärv av samtliga aktier i Maila Nordic AB. Härigenom tillförs Strålfors programvaror och spetskompetens för avancerad e-postkommunikation. Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 12,5 MSEK (12,3 under motsvarande period i fjol). Omsättningen uppgick till 730 MSEK (741). Divisionen Graphic Solutions redovisar under tredje kvartalet ett något bättre resultat än under motsvarande period i fjol. Kvartalsresultatet för divisionen Information Logistics är lägre än i fjol men en återhämtning jämfört med det svaga resultatet under andra kvartalet. För divisionen SPI redovisas under kvartalet en kraftig resultatförbättring jämfört med i fjol. Koncernens operativa kassaflöde uppgick under kvartalet till 47 MSEK, en betydande förbättring jämfört med såväl tredje kvartalet i fjol (-27) som de två första kvartalen i år (3). För årets nio första månader redovisas ett rörelseresultat på 56 MSEK (89). Omsättningen uppgick under niomånadersperioden till 2 396 MSEK (2 403). Marknadsutsikter Marknaden har under innevarande år utvecklats sämre än förväntat. Kostnadsanpassningarna har delvis kompenserat resultateffekterna av de försämrade marknadsförutsättningarna. Strålfors intensifierar samtidigt satsningarna på nya produkter och tjänster för att öka intjäningsförmågan. Det råder dock fortsatt stor osäkerhet om omsättningsutvecklingen i det korta perspektivet, framför allt för de grafiska verksamheterna i Frankrike och England. Resultatåterhämtningen för affärsområdet Informationslogistik bedöms fortsätta under fjärde kvartalet liksom den positiva resultattrenden inom området IT-Supplies. Marknaden för Lasermax-produkterna bedöms även under fjärde kvartalet bli svag. Koncernen [REMOVED GRAPHICS] Ekonomisk information från Strålfors Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Per Samuelson, telefon 0372-854 40 eller vVD Kjell Åke Jönsson, telefon 0372-852 34. Nästa rapport, bokslutskommunikén för 2002, publiceras den 6 februari 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar