Extra bolagsstämma i PostNord AB (publ)

En extra bolagsstämma i PostNord AB (publ) ägde rum den 25 augusti, stämman beslutade att godkänna en sammanslagning av två svenska dotterbolag. PostNord Logistics AB ska fusioneras med Posten Meddelande AB och byta namn till PostNord Sverige AB.

Förändringen är ett led i den omstrukturering PostNord gör för att skapa ett enhetligt varumärke och kunderbjudande. Fusionen ska ske genom absorption av PostNord Logistics AB, som går upp i Posten Meddelande AB. Det innebär att PostNord Logistics AB:s tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter överförs till Posten Meddelande AB varefter PostNord Logistics AB upphör att existera.

PostNord AB (publ) ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten företräddes på årsstämman av Carsten Marckström Olesen, chefskonsulent vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten företräddes av Christine Leandersson, departementssekreterare vid Finansdepartementet i Sverige.

Fullständigt protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på www.postnord.com.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2014

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2019 hade koncernen 29 000 anställda och en omsättning på drygt 38,3 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera