Högre leveranser till Kina lyfte omsättningen i tredje kvartalet

Report this content

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det tredje kvartalet i år med 36 procent, från 11 MSEK till 15 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -16,6 MSEK jämfört med -10,8 MSEK motsvarande period föregående år.

”Kina driver försäljningen under det tredje kvartalet medan det försämrade rörelseresultatet i huvudsak beror på planenligt ökade försäljnings- och administrationskostnader samt högre utvecklingskostnader kopplat till vårt gemensamma utvecklingsprojekt för PowerCell S3 ihop med Bosch”, säger Per Wassén, vd för PowerCell.  

Under det tredje kvartalet 2019 uppgick försäljningen till 15 089 TSEK jämfört med 11 091 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 36 procent. Rörelseresultatet uppgick till -16 645 TSEK (-10 822 TSEK). Försämringen av rörelseresultatet hänger samman med ökade kostnader för försäljning och administration samt högre utvecklingskostnader kopplat till framför allt det gemensamma utvecklingsarbetet av bränslecellstacken PowerCell S3 som PowerCell bedriver tillsammans med Bosch. Resultatet påverkas också av en försämrad bruttomarginal som i sin tur hänger samman med en tekniskt mer komplex order på systemsidan vilken krävde mer omfattande kundanpassningar.

”Både våra ökade kostnader inom försäljning och administration och den försämrade bruttomarginalen är resultatet av medvetna beslut”, säger Per Wassén, vd för PowerCell. ”För att klara att fortsätta öka vår omsättning satsar vi större resurser på försäljning, inte minst i Kina, där vi efter kvartalet kunde meddela att vi nu har alla tillstånd på plats för etableringen av vårt lokala dotterbolag. Den tekniskt mer komplexa ordern på systemsidan påverkade vår lönsamhet negativt men var strategiskt viktig eftersom den fört med sig vi utvecklat vår teknologi ytterligare, något som kommer att gynna oss inom alla våra segment.”

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2019
jul-sep
2018
jul-sep
2019
jan-sep
2018
jan-sep
Nettoomsättning 15 089 11 091 39 867 32 411
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -16 645 -10 822 -51 162 -49 746
Rörelseresultat -16 745 -10 822 477 171 -49 746
Resultat efter skatt -9 717 -11 107 478 988 -50 412
Rörelsens kassaflöde -24 316 -34 635 390 593 -69 818

För mer information, vänligen kontakta

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019, kl 07:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar