Beslut vid extra bolagsstämma i Powerit PS AB den 22 december 2004

Vid den extra bolagsstämman i Powerit PS AB 22 december fattades följande beslut: · Att Powerit PS AB köper sin amerikanska distributör Powerit Solutions LLC via apportemission · Apportemissionen ökar bolagets aktiekapital med 764 468:40 kronor från tidigare 1 176 522 kronor till 1 940 990:40 kronor genom nyemission av 7 644 684 aktier om nominellt 10 öre. Enligt bolagsstämmans beslut riktas emissionen, med avvi-kelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Stellar International Holdings som skall betala aktierna genom att tillskjuta samtliga andelar (membership interests) i Po-werit Solutions, LLC · Att välja in Claes Olsson, som per idag tillträder som VD för Powerit PS AB, som ny styrelseledamot Kopia av bolagsstämmoprotokoll med beslutet i dess helhet finns tillgängligt för aktie-ägarna hos Powerit PS AB (publ), Scheelevägen 19A, 223 70 LUND, eller per e-post pernilla.rasmussen@powerit.se. För ytterligare information se pressmeddelande från 2 december, som bl.a. finns att hitta på Powerits hemsida. Stockholm den 23 december 2004 Powerit PS AB (publ.) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Jeffrey T Cook, Styrelseordförande Powerit PS AB (publ.) telefon: +1-206-467 82 00 Åsa Landén Ericsson, Styrelseledamot Powerit PS AB (publ.) telefon: 08-463 33 00 mobil: 070 – 858 23 25 Se även: www.powerit.se och www.powerit-solutions.com

Dokument & länkar