Delårsrapport, jauari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari - juni 2002 · Rörelsens nettointäkter minskade med 13% till 7,8 MSEK (9,0) pga kraftigt minskade intäkter för Powerit Generation · Powerit MIC ökade sina intäkter med 58 % · Rörelseresultatet för koncernen var -4,3 MSEK (-2,0) · Principöverenskommelse för Japan kan ge Powerit Generation 16 MSEK Efter periodens slut · Powerit MIC tecknar fortsättningsavtal med Sydkraft och breddar samtidigt bearbetningen av den skandinaviska marknaden · Powerit MIC tecknar sitt första distributionsavtal för Tyskland · Styrelsen förbereder för eventuell nyemission om ovannämnda principöverenskommelse ej resulterar i avtal Inledning Powerit PS AB, som består av företagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, utvecklar och säljer högteknologiska produkter som täcker området från kraftgenerering, via distribution till konsumtion av energi. Powerit skall vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för energioptimering på den globala marknaden. Denna optimering sker med hänsyn tagen till alla väsentliga faktorer, inte minst miljön, som får en allt större betydelse. Marknadsöversikt På energiområdet sker idag stora strukturomvandlingar. Den mest framträdande drivkraften är avregleringen på elmarknaden. Denna gör att energiproducenter och distributörer hamnar i en helt ny situation med avseende på konkurrensläge med påföljande krav på kostnadseffektivitet och leveranskvalitet. Detta skapar utrymme för Powerits kostnadsbesparande lösningar, samt för tillförsel av mervärde i den av energibolagen levererade tjänsten. Avregleringen är påbörjad i många europeiska länder, men befinner sig i olika faser. Ett resultat av processen i många avreglerade länder har blivit att energipriserna sjunkit medan effekt- och nätpriserna har stigit. Verksamheten Powerit MIC utvecklar, tillverkar och säljer produkter för energi- och miljöoptimering mot industri och större fastigheter. Den huvudsakliga produkten Powerit ECS(TM) (Energy Control System) är ett system för effekt- och energistyrning som övervakar, loggar och styr energianvändningen i en anläggning. Powerit MICs verksamhet har under perioden karaktäriserats av fortsatta marknads- och försäljningsframgångar både på den svenska och på den internationella marknaden. På den skandinaviska marknaden samarbetar Powerit MIC med Sydkraft sedan många år. Det befintliga avtalet, som är ett exklusivt distributionsavtal med garanterade minimiåtaganden från Sydkrafts sida, går ut vid det kommande årsskiftet. Ett nytt distributionsavtal har efter periodens slut förhandlats fram mellan parterna. Eftersom både Powerit MIC och Sydkraft har varit överens om att minska Sydkrafts exklusivitet, så har detta lett till att det nya avtalet endast ger Sydkraft en exklusivitet som energibolag och att Powerit MIC själv får sälja direkt eller indirekt via andra återförsäljare, så länge dessa inte är energibolag. Avtalet, som täcker Skandinavien och gäller för 2003, innebär garanterade minimiintäkter från Sydkraft på 5 MSEK. Powerit MIC bedömer att den totala intäkten från Sydkraft kommer att bli 7 - 8 MSEK för 2003. För den nordamerikanska marknaden har Powerit Solutions under perioden investerat kraftigt i introduktionen av Powerit ECS. Under kvartalet har ett antal order inkommit från företag inom livsmedelsindustrin. Om dessa installationer blir lyckade ligger en mycket stor marknad inom räckhåll, eftersom dessa tillverkare ingår i koncerner med flera hundra likvärdiga produktionsenheter spridda över hela USA. Hitintills har under perioden order på 1,5 MSEK inkommit till Powerit MIC från Powerit Solutions. Efter periodens slut har ett distributionsavtal slutits med energibolaget ENRW för delar av den tyska marknaden (delstaten Nordrhein - Westfalen) samt Holland och Belgien. ENRW ägs gemensamt av ett av Tysklands större energibolag EnBW och Stadtwerke Düsseldorf. I juni utbildades drygt 20 säljare inom ENRW i Powerit ECS och de första försäljningarna beräknas komma under de närmaste månaderna. Avtalet innebär att Powerit MIC inte kommer att utse något annat energibolag till återförsäljare inom ovan angivna marknadsområde under det närmaste året. Diskussioner förs även med ett antal andra företag, som är intresserade av att sälja Powerit ECS på den stora tyska marknaden. Orderstocken uppgick vid periodens slut till 6,7 MSEK vilket är 4,3 MSEK lägre än vid årsskiftet 2001/2002. Minskningen beror på de planenliga leveranserna inom Sydkrafts befintliga orderstock, som i och med ovannämnda avtal kommer att öka väsentligt. Powerit Generation levererar integrerade system för tillståndsövervakning och driftoptimering till kraftindustrin i hela världen. Powerit Generations system hanterar processövervakning, processoptimering och simulering och finns i två olika versioner; CMS(TM) (Condition Monitoring System) för kärnkraftverk och PAX(TM) (Performance Advisory and Control System), som är en vidareutveckling av CMS anpassad för konventionella kraftverk med fossila bränslen och/eller biobränslen. Powerit Generations marknadsbearbetning är inriktad mot att dels få upp referensinstallationer på de olika marknaderna och dels etablera återförsäljaravtal med partners. Bearbetningen av olika marknader har kommit olika långt. Längst har den kommit i Japan, där CMS har sålts till två reaktorer hos JAPC (Japan Atomic Power Company). Den första leveransen gällde Tokai II, en reaktor av s.k. BWR-typ, och den andra var till Tsuruga II, vilket innebar den första leveransen av CMS till en s.k. PWR-reaktor (tryckvattenreaktor). Av Japans närmare 60 reaktorer är ca 40% av PWR-typ och i USA är andelen ännu högre. Alla PWR-reaktorer i Japan har levererats av Mitsubishi Heavy Industry, MHI. Övriga reaktorer i Japan och USA är i huvudsak av BWR-typ, d.v.s. samma typ som de tidigare CMS-installationerna. Det goda samarbetet med Powerit Generations partner i Japan, CSD, som är ett dotterbolag till MHI, har lett till en principöverenskommelse med CSD om köp av en begränsad rätt till CMS-PWR för den japanska marknaden. Denna principöverenskommelse behöver dock godkännas av CSDs moderbolag MHI. Denna process pågår men kan ta ytterligare ca två månader. I värsta fall kan den även innebära att MHI säger nej till affären. Kommersiellt innebär principöverenskommelsen att CSD för den begränsade rätten till CMS-PWR för den japanska marknaden betalar 16 MSEK, uppdelat på tre betalningar. Den första betalningen på 8 MSEK skall erläggas vid avtalstecknande och de två övriga på vardera 4 MSEK i början av 2003 respektive 2004. Ansträngningarna för att nå ett kommersiellt genombrott i USA, världens största kärnkraftsmarknad, fortsätter i nära samarbete med Powerit Generations distributör InStep Software. Genom att Powerit Generations order oftast är relativt stora och antalet order ännu inte är så många så varierar orderingång och orderstock stort månad för månad. Orderstocken var 0,4 MSEK vid periodens slut. Omsättning och Resultat Powerit aktiverade under 2000 kostnader för produktutveckling. Dessa utvecklingsinsatser skrivs av på fem år med början fr.o.m. 2001. Den vidareutveckling som f.n. sker av företagets produkter är mer av karaktären produktunderhåll och därför planeras ingen aktivering för närvarande. För andra kvartalet uppgick rörelsens nettointäkter till 3,9 MSEK (5,6). Detta innebär att intäkterna har minskat med 30 % vilket beror på kraftigt minskade intäkter för Powerit Generation. För Powerit MIC ökade dock intäkterna under kvartalet med 43 % jämfört med motsvarande kvartal 2001. Kvartalets rörelseresultat uppgick till -2,2 MSEK (-0,7) och resultat efter finansiella poster -2,3 MSEK (-0,8). Det kraftigt försämrade resultatet beror framförallt på Powerit Generations låga intäkter. Resultatet för kvartalet har belastats med avskrivningar på sammanlagt 0,4 MSEK (0,4) för tidigare aktiverade utvecklingsinsatser. För perioden jan - jun 2002 uppgick rörelsens nettointäkter till 7,8 MSEK (9,0). Denna minskning på 13 % beror helt på ovannämnda kraftiga intäktsminskning för Powerit Generation under andra kvartalet. För Powerit MIC ökade intäkterna under perioden med 58 % Periodens rörelseresultat uppgick till -4,3 MSEK (-2,0) och resultat efter finansiella poster -4,5 MSEK (-2,2). Det kraftigt försämrade resultatet beror, som ovan nämnts, framförallt på Powerit Generations låga intäkter. Resultatet för perioden har belastats med avskrivningar på sammanlagt 0,8 MSEK (0,8) för tidigare aktiverade utvecklingsinsatser. Intäkter och resultat per bolag framgår av det bifogade siffermaterialet. Vid jämförelse med 2001 bör observeras att någon utfördelning på dotterbolagen av gemensamma kostnader inte gjordes under 2001. Finansiell ställning och investeringar Under kvartalet uppgick investeringarna till 0,0 MSEK (0,0). Koncernens totala balansomslutning uppgick vid kvartalets slut till 13,6 MSEK jämfört med 12,5 MSEK per 2001-12-31 och soliditeten var vid kvartalets slut 12,6 % (49,6). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 1,8 MSEK jämfört med 3,6 MSEK vid årsskiftet 2001-12-31. Eftersom Powerit MICs satsning i USA och Powerit Generations försenade kommersiella genombrott medfört ökat kapitalbehov har Powerit ett behov av att stärka sin kapitalbas. Om den ovan nämnda principöverenskommelsen med CSD blir godkänd av MHI kommer detta att stärka upp Powerits kapital fullt tillräckligt. Styrelsen har dock som en alternativ lösning inlett förhandlingar kring en emissionsgaranti och kommer när detta är klart att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en garanterad företrädesemission. Denna företrädesemission kommer endast att genomföras om ovan nämnda principöverenskommelse inte kommer till stånd. Personal Medelantalet heltidsanställda var under kvartalet 19 (15,9). Antalet anställda vid kvartalets slut uppgick till 20 personer. I denna siffra ingår en person som är tjänstledig för att under minst ett år ge Powerit Solution stöd på den amerikanska marknaden. Framtida utveckling Marknaden har blivit mer medveten om möjligheterna med den typ av produkter som Powerit säljer. Det ökande antalet distributörer på olika marknader innebär att förutsättningen för Powerit MIC successivt förstärks. Problemen med energiförsörjningen på olika marknader sätter fokus på Powerits produkter. Det finns hos våra huvudägare, samt i styrelsen och övriga organisationen en mycket stark tilltro till företagets möjligheter att lyckas med sina långsiktiga ekonomiska mål under förutsättning att bolagets finansiella situation löses. Kommande rapportdatum Delårsrapport för perioden januari - september 2002 avges den 8 november 2002 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 avges den 14 februari 2003 Nyköping den 23 augusti 2002 Styrelsen Föreliggande delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Frågor angående denna rapport besvaras av: Per Lambert, CEO 0155 - 55 901, 070 - 594 22 62 För ytterligare information om Powerit se: www.powerit.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00090/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00090/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar