Powerit köper sin amerikanska distributör via apportemission, kallar till extra bolagsstämma och utser ny VD

Styrelsen för Powerit PS AB (publ.) har beslutat att föreslå aktieägarna ett förvärv av bolagets nordamerikanska distributör, Powerit Solutions, LLC (”Solutions”), med kontor i Seattle, Washington. Förvärvet genomförs via en riktad emission av egna aktier. Via apport erhåller Powerit PS AB samtliga aktier i Powerit Solutions LLC. Förslaget innebär att Powerit PS AB emitterar 7 644 684 nya aktier, motsvarande en utspädning på 39%. Förvärvet är baserat på en aktiekurs om 0,93 kr, vilket totalt värderar Powerit Solutions till 7,1 mkr. Ägare till Powerit Solutions är Stellar International Holdings (”Stellar”), som också äger 21% av aktierna i Powerit PS AB. Förhandlingarna mellan parterna har därför baserats på en värderingsmodell från en oberoende part och Stellars representant i Powerit PS ABs styrelse har inte deltagit i beredningen av ärendet. Syftet med affären är att ge Powerit tillgång till den intressanta amerikanska marknaden, som under flera år bearbetats av Powerit Solutions, samtidigt som den stärker Powerit PS ABs finansiella situation. Då Powerit Generations produkträttigheter troligtvis inte kommer att kunna avyttras före årsskiftet, har styrelsen beslutat att skriva ner dessa tillgångar till noll i det kommande bokslutet. Genom förvärvet ökas det egna kapitalet så att utrymme finns för att göra denna nedskrivning. Efter förvärvet och genomförd nedskrivning beräknas det egna kapitalet uppgå till cirka 6,5 mkr. Bolaget tillförs också via förvärvet en kassa på ca. 3,5 mkr. Sammantaget ser styrelsen att affären innebär synergifördelar och förstärkning av bolagets försäljning och marknadsföring, likviditet och egna kapital och har därför beslutat att rekommendera aktieägarna att rösta för affären. Affären är villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande den 22 december i Nyköping. Kallelse sker via annonsering och via bolagets hemsida. Styrelsens fullständiga redogörelse för förslaget kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på hemsidan två veckor före stämman. En ägargrupp representerande 49% av ägandet i bolaget bestående av Per Lambert, Catella/Inter IKEA och Stellar avser att bifalla förslaget. Styrelsen har också utsett Claes Olsson till ny VD i Powerit PS AB, med tillträde efter bolagsstämman. Claes Olsson kommer närmast från egen konsultverksamhet i USA. Stockholm den 2 december 2004 Powerit PS AB (publ.) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Jeffrey T Cook, Styrelseordförande Powerit PS AB (publ.) telefon: +1-206-467 82 00 Åsa Landén Ericsson, Styrelseledamot Powerit PS AB (publ.) telefon: 08-463 33 00, mobil: 070 – 858 23 25 Se även: www.powerit.se och www.powerit-solutions.com

Dokument & länkar