Årsstämmokommuniké 2022 Prebona AB (publ)

Report this content

Fredagen den 17 juni 2022 hölls årsstämma i Prebona AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Vid stämman var 8 337 638 aktier representerade. 

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt att utse en revisor utan revisorssuppleant. 

Bolagsstämman beslutade att välja Björn Hedlund, Matti Sällberg, Claes De Geer, Christian Östberg (samtliga omval) samt Maria Hamilton (nyval) som styrelseledamöter. Björn Hedlund valdes till styrelseordförande. Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de kommer att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor. Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa årsstämma. 

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt det förslag som framgår av kallelsen till årsstämma. 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar