Bokslutskommuniké 2018 Prebona AB (publ)

Delårsrapport Q4 2018 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 oktober – 31 december 2018

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 026 711 (1 355 893) SEK

• Nettoomsättningen uppgick till 643 385 (310 592) SEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 537 272 (-1 343 380) SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 646 632 (-726 000) SEK

• Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,09) SEK

• Antal aktier vid periodens utgång är 17 167 850 st. (15 025 560 st.)


Helårsperiod 1 januari – 31 december 2018

• Rörelsens intäkter uppgick till 3 124 609 (3 022 412) SEK

• Nettoomsättningen uppgick till 1 816 972 (1 087 802) SEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 645 865 (-5 722 281) SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 551 290 (-5 247 667) SEK

• Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,38) SEK

• Antal aktier vid periodens utgång är 17 167 850 st. (15 025 560 st.) 

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Ny order från Polygiene samt Liwa Färg
 • Prebonas partner Liwa lanserar produkt mot färgfackhandeln och Väggmaterial AB blir återförsäljare
 • Prebona inleder samarbete med Polygiene vilket resulterar i avtal med ett av världens ledande sportföretag
 • Ledande saneringsföretag börjar använda produkter baserade på Prebonas teknik
 • Prebona erhåller initial order från ledande betongproducent
 • Prebona bjuds in som partner i ansökan om stort forskningsanslag avseende antibiotikaresistens
 • Prebona etablerar sig i Medicon Village i Lund
 • Prebona presenterar Prebona CompoTech-teknologin på Bio-Europe i Köpenhamn
 • Prebona erhåller europapatent avseende en viktig grundteknologi
 • Prebona anställer Tobias Halthur som CTO

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Prebona genomför en riktad emission om 2,2 mkr
 • Prebona tecknar återförsäljaravtal med RCM AB
 • Samarbetspartnern Polygiene lanserar Prebonas teknik för eliminering av dålig lukt på världens största mässa för sport och fritidskläder
 • Prebona rekryterar Fred Holmberg som affärsutvecklingschef inom Prebona HealthCare
 • Prebona rekryterar Börje Bengtsson som försäljningschef mot byggindustrin
 • Patrik Bernstein rekryteras som försäljningsdirektör inom Prebona AB

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona är ett nano- och ytteknikbolag som levererar miljömässiga produkter med överlägsen funktion inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare). Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom HealthCare, bland annat substans mot antibiotikaresistens. Prebona Inc. är ett helägt dotterbolag för att utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com. 

VD-ord

Mot bakgrund av den starka försäljningsutvecklingen i slutet av 2018, det nya försäljningsteamet och den stora mängden pågående tester hos kunder bedömer jag att 2019 har goda förutsättningar att bli ett genombrottsår för Prebona. Detta genomslag är resultatet av vårt strategiska fokus med att utveckla proof-of-concept tillsammans med kunder inom utvalda industrier, såsom textilindustrin, färgbranschen och facility management. I takt med att vi breddar vår kundbas samt att antalet kundreferenser ökar kan vi korta införsäljningscyklerna och nya potentiella kunders krav på omfattande tester minskar. Vår bedömning är att denna utveckling fortskrider under 2019 och att vi kommer att kunna reducera införsäljningscyklerna ytterligare framöver. 

Polygiene, vår samarbetspartner mot textilindustrin och ledande leverantör av lösningar för eliminering av lukt i textil, har under året kommit igång med sin försäljning av en ny produkt för eliminering av lukt i sportkläder baserad på Prebonas patenterade teknologi, CompoTech. Polygiene lanserade produkten under det egna varumärket OdorCrunch i början av februari 2019 på världens största mässa för sport och fritidskläder, ISPO. Polygiene har bekräftat ett mycket stort intresse för produkten bland flera ledande varumärken inom sportkläder och fritidskläder tack vare dess unika effekt och miljöprofil.

Färgföretaget Liwa Färg har utvecklat och lanserat ett par färgsystem baserade på Prebonas teknologi, däribland Liwa DuraClean för trädäck samt Liwa OdorControl för att ta bort och förebygga dålig lukt till följd av mögel och rökskador. Produkterna har mottagits väl bland Liwa Färgs kunder. Baserat på Liwas framgång med sina nya produkter har färgföretag utanför Sverige påbörjat utvärdering av Prebona CompoTech i sina färgsystem. Inom betongindustrin har också ett ledande svenskt betongföretag lanserat en produkt baserad på Prebona CompoTech.

Prebona HealtCare AB har under året etablerats i Medicon Village i Lund och marknadsbearbetning har inletts avseende Prebonas desinfektionsmedel. Utvecklingen av substans mot antibiotikaresistens fortsätter med målet att inleda samarbete med minst ett läkemedelsbolag under 2019. Prebona HealthCare AB blev under hösten inbjuden av Uppsala Antibiotic Centre vid Uppsala Universitet att delta i en gemensam, större forskningsansökan kring antibiotikaresistens. Vi ser mycket positivt på det faktum att Prebona inbjöds att delta i projektet. Det visar att vår substans har stor potential. 

Försäljningen i USA av Prebona OdorControl har kommit igång till några biluthyrare och hotell för eliminering av främst röklukt i bilar och hotellrum. Fördelen med Prebona OdorControl jämfört med konventionella metoder är att behandlingen endast tar några minuter och att effekten är omedelbar. City of Carmel i Kaliforninen har börjat använda Prebona OdorControl för att eliminera lukt på offentliga toaletter och ytterligare städer har visat stort intresse för Prebonas lösningar att hålla ytor rena och luktfria på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt. Ett antal vårdinrättningar har börjat använda Prebona OdorControl för att hantera lukt i olika sammanhang och flertalet företag inom diverse branscher har pågående tester. 

Under andra halvan av 2018 anställdes Tobias Haltur, doktor i ytkemi, som CTO. Vi ser mycket positivt på denna rekrytering, eftersom Tobias har en gedigen kunskap och erfarenhet av att driva kundprojekt inom avancerad nano- och ytkemi. Under början av 2019 har Prebona även byggt upp en stark försäljningsorganisation inom de valda strategiska affärsområdena. Som affärsutvecklingschef för Prebona HealthCare har vi engagerat Fred Holmberg som har lång erfarenhet från området desinfektion och ”infection control”. Ny försäljningschef för Prebona AB är Patrik Bernstein som framgångsrikt byggt upp försäljning och företag främst i Tyskland och Asien. Härtill har Börje Bengtsson rekryterats för att sälja bolagets produkter inom framförallt byggvaruindustrin. Även han med omfattande erfarenhet från den industrin. Som framgår av pressmeddelanden har samtliga dessa personer stor erfarenhet inom respektive bransch och betydande kontaktnät. Med detta erfarna säljteam på plats, tillsammans med proof-of-concept från viktiga marknadssegment samt en välfungerande produktion bedömer jag därför att vi kommer att se en kraftigt ökad försäljning under 2019.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering

Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter har under året ökat. Bolaget har under rapportperioden genomfört en riktad emission om 4,3 miljoner kronor. Efter rapportperiodens slut har en riktad emission tillfört bolaget 2,2 miljoner kronor. Mot bakgrund av en tilltagande ström av affärsmöjligheter och en allt bättre orderingång är vår bedömning att tillgängliga likvida medel är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 2019. Dessutom drivs verksamheten kostnadseffektivt med stor andel provisionsbaserad ersättning där det är möjligt. En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 17 167 850 stycken utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Christian och Jessica Östberg                                                                            41,42                             

Bo T Förvaltning                                                                                                    7,52

S-Bolagen AB                                                                                                        7,44

Claes De Geer                                                                                                       7,06

Small Particle Technology Gbg                                                                              3,69

Lars-Ove Sandberg                                                                                                3,46

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Kommande rapporttillfällen

Alla erforderliga årsredovisningshandlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbsida. Bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

Återkommande ekonomisk information kommer att publiceras enligt följande plan:

Q1-rapport 2019-05-22

Årsstämma 2019-06-11

Framläggande av årsredovisning 2019-05-14

Denna kommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Stockholm 2019-02-22

Verkställande direktören på uppdrag av styrelsen i Prebona AB (publ) 

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera