Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden avseende Prebona AB (publ) (punkt 8-10 enligt kallelse till årsstämma)

Simrishamn – Prebona AB (publ), Aktieägare som, vid tidpunkten för detta pressmeddelandes offentliggörande, kontrollerar minst sammanlagt 45% av rösterna i bolaget föreslår

att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor till ordförande och med 45 000 kronor vardera till övriga ledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter.

att omval sker av styrelseledamöterna Björn Hedlund, Jan-Otto Carlsson, Matti Sällberg, Claes de Geer och Christian Östberg

att Björn Hedlund omväljs till styrelseordförande, samt

att till revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de kommer att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor. Lars Kylberg är redan i dag bolagets revisor.

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 30 47, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. Prebonas banbrytande produkter medger stora möjligheter till effektivare resurshushållning samt ökad funktionalitet i jämförelse med konventionella produkter på marknaden.

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar