Komplettering: Delårsrapport Q2 2021 Prebona AB (publ)

Report this content

Komplettering: MAR-etikett i bilaga

Rapportperiod 1 april – 30 juni 2021 koncernen

• Rörelsens intäkter uppgick till 849 537 (3 372 388) SEK

• Nettoomsättningen uppgick till 327 476 (2 776 350) SEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 818 426 (-924 909) SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 840 450 (-1 275 516) SEK

• Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,04) SEK

• Antal aktier vid periodens utgång är 25 072 849 (21 806 182) st.

Delårsresultat 1 januari – 30 juni 2021 koncernen

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 836 688 (5 420 461) SEK

• Nettoomsättningen uppgick till 773 863 (4 096 050) SEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 328 569 (-1 690 341) SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 275 666 (-2 796 443) SEK

• Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,08) SEK

• Antal aktier vid periodens utgång är 25 072 849 (21 806 182) st.

Väsentliga händelser under rapportperioden 

  • Prebona erhåller order av ny produkt -Prebona CombiFresh
  • Prebona ingår agentavtal i Italien
  • Prebona fortsätter arbetet mot multi resistenta bakterier genom att starta en ny In Vivo studie tillsammans med Uppsala universitet
  • Kunden Scandinavian Nonwoven lanserar antiluktdukar mot konsumentmarknaden

                                                                                    

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Prebona inleder försäljningssamarbete med Zep Inc i USA
  • Prebona ingår återförsäljaravtal med Ravago i Turkiet
  • Prebona erhåller ytterligare order från Scandinavian Nonwoven och CoP+ i Sverige
  • Prebonas nya produkt CombiFresh testar väldigt positivt inom textil-relaterade användnings-områden
  • Prebona erhåller lika bra antimikrobiella testresultat som marknadsledaren inom textil med endast 50% av det aktiva ämnet
  • Prebona erhåller försäljningsestimat om fem miljoner kronor från den amerikanska kunden Zep för initial 12-månadersperiod

VD-ord

Stor aktivitet, konkreta produktlanseringar och bra externa testresultat hos ett flertal kunder under perioden. Vi fortsätter konsekvent på den inslagna vägen och med den fastlagda tillväxt-strategin! Trots ett sammanlagt svagt halvår räknar vi fortsatt med en bra försäljningsutveckling under 2021 med fokus på årets sista kvartal. Det är framförallt utdragna tester och förskjutning av kundinterna lanseringscyklar som har lett till att många affärer har blivit försenade.

Idag kan vi berätta att vi uppnådde en viktig milstolpe då vi erhöll försäljningsestimaten för leveranser av OdorControl från den nyligen kontrakterade kunden ZEP i USA. Värdet av den affären beräknas till ca fem miljoner kronor för de initiala tolv månaderna med en betydligt större potential när affären kommit igång. ZEP kommer att lansera Prebona OdorControl under eget varumärke mot både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Leveranserna kommer successivt att påbörjas under fjärde kvartalet 2021. Detta är naturligtvis ett genombrott för Prebona på den amerikanska marknaden och ett genombrott i vårt arbete med att etablera Prebona som ett ’ingredient-brand’ på viktiga strategiska marknader. Förutom ZEP, framskrider samarbetet mellan Syngenta och Prebona väldigt bra. Vi räknar konkret med att dra igång en produkt för kommersialisering under årets sista kvartal med stor potential över de närmaste åren. Vi kommer att kommunicera detta samarbete separat. Med svenska Polygiene ser vi återigen ett ökat intresse på icke-biocidiska odör-eliminerande lösningar. Vi är bundna av sekretessavtal med ett antal av våra största samarbetspartners men hoppas kunna ge mer information om dessa innan årets slut.

Det är naturligtvis frustrerande att inte fullt ut kunna påverka ’tiden’ samt de olika delarna i ett samarbete tillsammans med stora bolag. För att hantera den utmaningen har vi sedan en tid tillbaka delvis ökat fokus mot även mindre och mellanstora kunder och återförsäljare. Generellt sett så har vi en större möjlighet att påverka utvecklingen gentemot det kund-segmentet. Det arbetet har redan börjat ge konkreta resultat. Svenska CoP+ med Prebona Disinfect och svenska Scandinavian Non-Woven med Prebona OdorControl har framgångsrikt börjat bygga upp sina distributionskanaler både lokalt och internationellt.

Dessutom har vi påbörjat kommersialiseringen av en helt ny produkt, Prebona CombiFresh, tillsammans med vår återförsäljare i Sydkorea. Planen är att lansera CombiFresh mot såväl konsumentmarknaden som den professionella marknaden. CombiFresh är en produkt som erbjuder både lukteliminerande och antimikrobiella egenskaper.

Summa Summarum – med tanke på COVID årets inverkan och relaterade fördröjningar är vi otroligt stolta över att idag jobba med några av världens främsta bolag inom olika segment samtidigt som vi konkret kommersialiserar produkter i både Sverige, USA och Sydkorea. Vår tillförsikt inför bolagets chanser och möjligheter är fortsatt väldigt stor och vi räknar med ett brett genombrott för Prebona under 2022 och framåt. Vår kommunicerade ambition att omsätta cirka 80 miljoner kronor senast år 2024 står vi fast vid!

 

Patrik Bernstein, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering

Rörelsens intäkter uppgick till 849 537 (3 372 388) SEK och nettoomsättningen för perioden uppgick till 327 476 (2 776 350) SEK (jämfört med samma period förra året) vilket motsvarar en kraftig nedgång. Bruttomarginalen efter rörliga kostnader är fortsatt hög och är ett resultat av bolagets strategiska arbete med att effektivisera produktionen och styra produktmixen mot försäljning av produkter med högre bruttomarginaler. Det ständiga arbetet med att effektivisera produktion samt övriga processer i verksamheten har resulterat i ytterligare minskade kostnader.

Minskningen av intäkterna förklaras framförallt av att ett par planerade lanseringar tillsammans med nya kunder och återförsäljare blivit försenade på grund av utdragna tester och andra externa faktorer. En av dessa strategiskt viktiga lanseringar, avseende Zep i USA, är nu planerad till fjärde kvartal i år. Nödvändiga tester avseende Prebonas långtidsverkande desinfektionsmedel för ytor är initierade och vi väntar resultat nu under september. Med dessa resultat kommer vi att accelerera försäljningen genom våra globala återförsäljare. Inom det området har bolaget utvecklat en ny produkt, CombiFresh, som kombinerar antimikrobiell effekt med luktborttagande funktion.

Ett flertal aktiviteter har inletts för att accelerera bolagets försäljningsinsatser. Här ingår även regulatoriska aktiviteter samt framtida nödvändiga tester som stödjer försäljningsprocessen då bolaget expanderar internationellt. Bland annat har regulatoriska godkännanden erhållits i Sydkorea under början av året för produkterna Prebona Disinfect samt Prebona CombiFresh. Dessa produkter kommer att lanseras mot konsumentmarknaden i Sydkorea under slutet av året. Ett flertal aktiviteter är också planerade för Prebona HealthCare med målet att under 2021 uppnå det ’proof-of-concept’ som behövs för att kunna attrahera licenstagare och samarbetspartners inom det projekt som bedrivs inom antibiotikaresistens.

Bolagets mix av kortsiktiga och långsiktiga affärsmöjligheter fortsätter att stärkas tack vare en kombination av de strategiska distributionsavtal och samarbetsavtal som tecknats med stora globala företag och geografiskt viktiga återförsäljare samt den fokuserade försäljningen av framförallt Prebona OdorControl samt Prebona Disinfect.

Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader. En emission om ca 16 miljoner kronor genomfördes under första delen av halvåret vilket ökade likvida medel samt möjliggjorde avbetalning av en kredit om ca två miljoner kronor. Bolagets målsättning är att nå positivt kassaflöde under slutet av 2021 eller tidigt under 2022. Specifikt riktade strategiska satsningar kan kräva ytterligare finansiering.

Sammanfattningsvis har Prebona under det första halvåret påverkats negativt av förseningar av planerade lanseringar hos kunder och återförsäljare.

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som levererar miljövänliga och funktionella produkter och material inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt, hållbart och miljömässigt bra sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom området för hälsovård, bland annat substans mot antibiotika- resistens. Prebona Inc. är ett helägt dotterbolag för att utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Affärsområden

Inom affärsområdet Prebona SurfaceCare utvecklar Prebona funktionella material såsom smutsavvisande, förstärkande, antimikrobiella samt desinficerande ytbeläggningar mot exempelvis detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

Inom affärsområdet Prebona AirCare utvecklar Prebona olika typer av funktionella material för eliminering av dålig lukt mot bland annat textilindustrin, detaljhandeln samt facility management.

Inom affärsområdet Prebona AgriCare utvecklas innovativa och miljövänliga produkter mot jordbrukssektorn såsom näringstillskott och olika typer av växtskydd för att förlänga livslängden på blommor och växter.

Inom affärsområdet Prebona HealthCare arbetar Prebona med att utveckla nya produkter och substanser inom det medicinska området med fokus på antimikrobiella substanser samt antibiotikaresistenta bakterier.

Miljö och hållbarhet

Prebonas teknologi möjliggör tekniska lösningar med hög resurseffektivitet, stark miljöprofil och funktionalitet. Detta är basen i Prebonas affärsidé och avser hela bolagets arbete inom både produktutveckling och produktion. Prebonas produkter har erhållit både nationella och globala miljöcertifieringar såsom Bluesign samt vunnit internationella miljöutmärkelser som Scandinavian Outdoor Award. Vid tillverkning av bolagets produkter används 100% av ingående råvaror i slutprodukten, d.v.s. inga utsläpp sker från produktionen.

Produktutveckling och patent

Prebona är ett innovativt bolag med intensiv produktutveckling baserat på Prebonas banbrytande teknologi, Prebona CompoTech. Med denna teknologi kan Prebona optimera och styra egenskaper hos material på atomär nivå på ett nytt och unikt sätt. Därigenom skapas synergier mellan bolagets affärsområden. Forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med industrin och akademin. Prebona arbetar aktivt med att stärka sin position via patent och varumärken. Bolaget arbetar tillsammans med ledande patentkonsulter.

Produktion

Bolagets produktion av samtliga produkter inom alla affärsområden bygger på samma teknikplattform, vilket leder till en kostnadseffektiv produktion. Insatsvaror köps in från ledande råvaruleverantörer för att sedan formuleras och produceras i bolagets regi. Bolaget har en effektiv produktion med god kapacitet samt mycket goda uppskalningsmöjligheter vilket gör att Prebona står starkt rustat inför framtida expansion. Produktionen är miljövänlig med noll utsläpp av restprodukter.

Marknadsföring och försäljning

Prebonas produkter säljs till kunder i Sverige och utomlands. Prebonas försäljningsstrategi är att arbeta som ett ”ingredient brand” samt som en ”solution provider” med försäljning business-to-business. Det innebär att Prebonas kunder utgörs av företag som använder Prebonas produkter under deras eget varumärke eller för att förstärka eller funktionalisera sina befintliga produkter.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 25 072 849 stycken utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Christian och Jessica Östberg                                                                         30,87

Tagehus Holding AB                                                                                          7,78

Bo T Förvaltning AB                                                                                           5,11

Claes De Geer                                                                                                    4,88

S-Bolagen AB                                                                                                      4,52

Avanza Pension                                                                                                   3,38

FE Fonder                                                                                                            3,32

Lars-Ove Sandberg                                                                                             2,89

RCM Engineering                                                                                                2,57

Small Particle Technology GBG AB                                                                     2,47

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar Q3-rapport 2021-11-29

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

Stockholm 2021-08-25

Verkställande direktören på uppdrag av styrelsen i Prebona AB (publ) 

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021.

Prenumerera