Prebona -Business Update

Report this content

Prebona AB (”Prebona”, ”Bolaget” eller ”vi”) lämnar uppdaterad information om Bolagets verksamhet, särskilt avseende nyligen etablerade produktutvärderingar och Bolagets långsiktiga finansiella mål.

Prebonas tillväxtperspektiv

Under hösten 2019 började vi bearbeta den internationella marknaden på ett strategiskt och strukturerat sätt. Bolagets tidigare fokus har legat på teknikutveckling, IP, hitta rätta applikationsområden, göra långtidstester av våra formuleringar, arbeta med regulatoriska tillstånd, bygga organisationen och att hitta kunder i Sverige, där vår teknologi kan verifieras. Tack vare detta gedigna förarbete har bolaget kunnat inleda den internationella tillväxtstrategin som på lite drygt ett år har skapat mängder av intressanta samarbeten med ledande företag.

Vi kommer att sälja till både mindre och större aktörer men vi fokuserar vår långsiktiga tillväxtstrategi på att etablera oss hos stora globala marknadsaktörer. Där ser vi den största chansen för långsiktig, signifikant tillväxt.

CompoTech -en unik teknisk plattform

Nyckeln till tillväxt är vår patenterade och miljövänliga teknologi som i många avseenden och för många potentiella kunder är en äkta ’game-changer’ avseende funktionalitet och miljöprofil.

Vad är det då som gör oss intressanta för alla dessa globala bolag som nu utvärderar Prebonas teknologi? Vilket värde kan vi erbjuda? Vi har identifierat tre så kallade ’value propositions’:

    • Vi erbjuder en bred och flexibel teknisk plattform – Detta innebär att ett stort bolag kan använda samma plattform inom olika affärsområden och för olika produkter.
    • Vi erbjuder en miljövänlig och hållbar teknologi som gör att många bolag ser en chans att förbättra sitt så kallade ’environmental footprint’ genom att reducera mängden av aktiva kemikalier eller helt ersätta dessa med produkter från Prebona.
    • Vi är ett renodlat ’ingredient brand’ som stärker våra kunders egna varumärken. Genom vår flexibla teknologi kan vi erbjuda våra större kunder egna och skräddarsydda lösningar! Vi säljer inte endast produkter – vi säljer även kundlösningar!

Statusuppdatering avseende utvalda samarbeten

Som vi nämnde i rapporten för kvartal 3–2020 skrev vi nya avtal angående produktutvärderingar med tre ledande, globala företag under hösten 2020.  Dessa produktutvärderingar har nu initierats och löper på som planerat. Vi har nyligen kommunicerat det inledda samarbetet med en världsledande aktör inom kosmetiksegmentet. Dessutom så fortskrider de befintliga samarbetena med Syngenta och med SIKA mycket bra och några av våra partners har också valt att utöka samarbetet till ytterligare applikationsområden.

Bland de nya bolag som vi nu under hösten initierat produktutvärderingar med, återfinns ett världsledande globalt bolag inom snabbrörliga konsumentprodukter. Bolaget är aktivt inom bland annat luftrening, tvättmedel, kosmetik och fotvård. I det projektet handlar det om att på olika vis integrera Prebonas antimikrobiella produkter samt lukteliminerande produkter med deras befintliga produkter för att skapa ytterligare funktionalitet. Vi har också initierat en produktutvärdering med ytterligare ett internationellt världsledande bolag inom kemiska produkter. Där ligger den initiala fokusen på lukteliminering inom utvalda industriella områden. Slutligen har vi också inlett en produktutvärdering med ett världsledande bolag inom sårvård för att ge befintliga sårvårdsprodukter förbättrade egenskaper som ligger inom Prebonas kompetensområde och produktportfölj.

Bland de sedan tidigare initierade samarbetena vill vi särskilt nämna det med Syngenta som har fördjupats och utvecklats inom ett par områden. Det finns en tydlig synergi mellan bolagen och en gemensam drivkraft att utveckla nya produkter samt förstärka befintliga produkter inom jordbruksområdet. Prebona står för innovation baserad på de stora möjligheter som vår teknikplattform, Prebona CompoTech, skapar. Syngenta är världsledande inom jordbruksområdet och har en stor organisation och kompetens inom marknadsföring och försäljning. Med denna kombinerade kompetens täcker vi in allt från produktutveckling till produktion och försäljning.

Vi vill uttryckligen betona att delar av dessa avtal handlar om produktutvärderingar som vi ännu inte vet resultatet från. Vi jobbar naturligtvis fokuserat på att dessa blir framgångsrika och leder till kommersialisering men min erfarenhet säger att alla projekt inte kommer att, av olika anledningar, gå vidare till att bli kommersiella produkter. Det är därför som vi behöver jobba brett med många kunder och inom många segment parallellt. Den andra viktiga aspekten är tiden – det kommer att ta tid innan produkterna tillsammans med dessa storbolag når slutkonsumenten. Detta balanserar vi kortsiktigt genom ett stort fokus på försäljning till mindre och mellanstora kunder där vi har nödvändiga godkännanden och färdiga produkter såsom Prebona OdorControl och Prebona Disinfect!

Vi har flera pågående affärsdiskussioner med olika bolag angående kortsiktiga affärsmöjligheter. Dessa gäller framförallt Prebonas antimikrobiella produkter som vi äntligen erhållit erforderliga testresultat från. Detta gör att vi nu kan accelerera vår försäljning inom det området. Här har vi fantastiska produkter med unika egenskaper såsom långtidsverkande antimikrobiell effekt.

Vi utökar dessutom ständigt Prebonas internationella närvaro. Exempelvis har vi börjat förhandla med två indiska bolag som har visat stort intresse för försäljningsrättigheter av vår teknologi inom antimikrobiellt skydd och desinfektion för en rad olika produkter. Vi har även erhållit regulatoriska godkännanden i Sydkorea avseende breda antimikrobiella användningsområden. Detta kommer att ha bra signalverkan mot andra asiatiska länder och vi räknar här relativt kortfristigt med att komma igång med försäljningen. 

Inom ramen för Prebonas interna utvecklingsarbete har vi utökat vår patentportfölj och lämnade under 2020 in ytterligare två patentansökningar. Dessa patentansökningar avser bland annat antivirala produkter.

Ett annat viktigt arbete som gjorts under 2020 är att bygga ut och effektivisera produktionen. Dessutom har planer tagits fram för att med små investeringar utöka vår produktionskapacitet signifikant. I samband med det förstärkte vi organisationen med en produktions- och utvecklingschef vilket även har gett en viktig förstärkning av kapaciteten på vår utvecklingsavdelning.

HealthCare

Vi har under 2020 jobbat vidare med utvecklingen av vår produkt, AgSol, inom området för antibiotikaresistens. Utvecklingsarbetet drivs bl.a. genom att genomföra djurstudier tillsammans med Uppsala Universitet. Under året fick vi bl. a. bekräftat att vår AgSol ger en väldigt bra antimikrobiell effekt In Vivo vilket vi också visat i tidigare labförsök. Nästa steg är att kombinera AgSol med befintliga antibiotika i djurmodell för att påvisa kombinationseffekter och göra antibiotikan effektiv mot resistenta bakterier. Även detta har vi tidigare påvisat In Vitro. Vår övergripande strategi för Prebona Health Care är att fullfölja ett ’Proof-of-Concept’ under 2021 och sedan inleda sökandet efter en större licenstagare som kan ta vår teknologi till marknaden. Vi räknar med att detta kommer att inledas under 2022.

Finansiella mål

Hittills har vi som bolag valt att inte kommunicerat bolagets finansiella ambitioner men med tanke på den nu existerande kundbasen och ett flertal lovande initiala resultat från våra samarbeten har vi tillsammans med styrelsen satt ambitionen att vara kassaflödespositiva runt årsskiftet 2021/2022. Vi baserar den målsättningen på det ökade intresset för framförallt produkterna Prebona OdorControl samt Prebona Disinfect. Dessutom har vi nu, för dessa produkter, de grundläggande tester samt miljöcertifieringar som behövs för en effektiv affärsutveckling.

2024 har vi ambitionen att omsätta ca 80 MSEK med en vinstmarginal (EBITDA) på minst 20% av omsättningen. Den målsättningen grundar vi på dels existerande kundbas, den kraftigt ökande efterfrågan på Prebonas produkter samt att ett antal av de samarbeten som vi bedriver tillsammans med stora globala aktörer leder till kommersiella produkter.

En förutsättning för att målsättningen ovan ska kunna uppnås är att ungefär hälften av de dussintalet projekt som vi bedriver inom produktutvärdering och produktutveckling tillsammans med de globala aktörerna enligt ovan, leder till framgångsrika produktlanseringar och att dessa projekt år 2024 tillsammans kommer motsvara cirka två tredjedelar av omsättningen för Prebona. Ytterligare en förutsättning för att målsättningen ska nås är att utvecklingen av den existerande kundbasen går som önskat och att antalet nya, internationella återförsäljare och kunder expanderar och motsvarar cirka en tredjedel av omsättningen för Prebona. Att jämföra med existerande kundbas de tre första kvartalen under 2020 som genererade cirka 5 mkr i nettoförsäljning.

Det handlar framförallt om bolagets antimikrobiella produkter för desinfektion samt för att skydda ytor och textilier mot virus, bakterier och annan påväxt. Vi bedömer att dagens pandemi kommer att förändra vårt beteende grundläggande och Prebonas långtidsverkande, vattenbaserade teknologi kommer att bli ett starkt alternativ och komplement till dagens alkoholbaserade produkter. Vi har även noterat ett starkt ökat intresse för Prebona OdorControl för att eliminera dålig lukt i en rad olika tillämpningar både inom konsumentmarknaden samt industriell användning.

Långsiktiga finansiella mål som anges ovan ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

Prenumerera

Dokument & länkar