Prebona AB (publ): Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Se årsredovisning som bifogad PDF. 

 Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Prebona AB (”Bolaget”) lämnar Bolaget följande information: Orvar Otterstedt, VD, vill informera att i revisionsberättelsen har revisorn gjort ett uttalande under ”upplysning av särskild betydelse”: Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på det styrelsen skriver i Förvaltningsberättelsen under rubriken “Kommentar till resultatet” samt I not 1 under avsnittet “Uppskattningar och bedömningar” rörande den försening som skett av lanseringen hos en av bolagets större kunder och, som en följd därav, av betalningen av Prebona AB:s fordran på samma kund samt styrelsens bedömning avseende möjligheten till betalning av denna, icke oväsentliga, fordran.

En försenad produktlansering hos en kund har skapat utmaningar avseende tidigare försäljningsprognoser hos den kunden. Här arbetar vi proaktivt med målet att helt kompensera det bortfallet, kommenterar Orvar Otterstedt, VD Prebona AB.

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar